Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112 poz. 1198 z późn. zmianami), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, podmiot zobowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest przekazywana w formie ustnej lub pisemnej, bez pisemnego wniosku.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji na wniosek, podmiot zobowiązany do jej udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę odpowiadającą tym kosztom.

Informacja publiczna może być udostępniana:
– w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych
– na stronach www.tarr.org.pl.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej, nieudostepnionej w Biuletynie Informacji Publicznej TARR S.A., a dotyczącej działania tej spółki złożyć należy w sekretariacie w Toruniu, ul. Włocławska 167.

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 lutego 2017, 20:55
Dokument oglądany: 5 450 razy

powered by Exea