Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Zarządzenie
Prezesa Zarządu
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu
z dnia 15 czerwca 2016 r.


w sprawie ustalenia warunków udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystania, będących w posiadaniu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu oraz zasad ustalania opłat za ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.

Na podstawie § 13 pkt. 3 Regulaminu Zarządu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z art. 8 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352), zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się warunki udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystania, będących w posiadaniu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu, zwanej dalej TARR S.A., oraz zasad ustalania opłat za ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.

§ 2. Działy, sekcje i samodzielne stanowiska pracy zapewniają dostęp do informacji sektora publicznego, zgodnie z właściwością wynikającą z podziału zadań w Regulaminie Organizacyjnym TARR S.A.

§ 3. Za aktualność, kompletność i formę udostępniania informacji sektora publicznego odpowiadają dyrektorzy działów, kierownicy sekcji i osoby na samodzielnych stanowiskach pracy zgodnie z właściwością wynikającą z podziału zadań w Regulaminie Organizacyjnym TARR S.A.

§ 4. Informacje sektora publicznego mogą być udostępniane poprzez:

1) zamieszczenie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej TARR S.A.;
2) zamieszczenie na stronie głównej TARR S.A.: www.tarr.org.pl;
3) udzielenie odpowiedzi na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.

§ 5. 1. O ile nie zostały określone odrębne warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub nie zawarto w danym zakresie umowy o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego, podmioty wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

1) poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego,
2) udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
3) informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

2. Powtórne wykorzystanie informacji zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej TARR S.A., a także na stronie głównej TARR S.A. następuje nieodpłatnie. Dalsze udostępnienie informacji w niezmienionej formie przez podmiot powtórnie je wykorzystujący również następuje bezpłatnie.

3. Warunki ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego udostępnianych na wniosek podmiotu określa się odrębnie dla każdego wniosku.

4. Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach, gdy:

1) informacja nie została udostępniona na stronach internetowych wskazanych w § 4,
2) została udostępniona w inny sposób niż określony w pkt. 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
3) będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
4) została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

5. Wniosek może dotyczyć umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego.

6. Wniosek zawiera w szczególności:

1) nazwę podmiotu zobowiązanego;
2) informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
3) wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
6) wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 5;
7) wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym – w przypadku wniosku, o którym mowa w ust. 5.

7. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź elektronicznego na adres:

1) Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul Włocławska 167, 87-100 Toruń;
2) e-mail: sekretariat@tarr.org.pl

8. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

9. TARR S.A. może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

10. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 9, określają dyrektorzy działów, kierownicy sekcji lub osoby na samodzielnych stanowiskach pracy, odpowiedzialni za udostępnienie informacji sektora publicznego. Przy określeniu wysokości opłaty uwzględnia się wyłącznie rzeczywiste i bezpośrednie koszty przygotowania i przekazania informacji, w szczególności koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do właściwego przygotowania informacji oraz koszty wysyłki.

11. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

12. Po rozpatrzeniu wniosku TARR S.A. przekazuje wnioskodawcy:

1) informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania bez określenia warunków ponownego wykorzystania albo
2) ofertę zawierającą informację o wysokości opłaty za ponowne wykorzystanie informacji lub warunkach ponownego wykorzystania informacji albo
3) informację o braku warunków ponownego wykorzystania w przypadku posiadania informacji przez wnioskodawcę albo
4) informację o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji.

13. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić TARR S.A. o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu TARR S.A. rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

§ 6. TARR S.A. nie jest zobowiązana do:

1) tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności;
2) udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego będących w posiadaniu Sekcji „Placówka Kształcenia Ustawicznego Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.”, chyba, że podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej;
3) udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego, których udostępnienie lub przekazanie zostało uzależnione od wskazania przez podmiot interesu prawnego lub faktycznego na podstawie odrębnych przepisów.

§ 7. 1. Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

2. Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

3. Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw. Przepis ust. 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

4. Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie informacji sektora publicznego:

1) których wytwarzanie przez podmioty zobowiązane nie należy do zakresu ich zadań publicznych określonych prawem;
2) powiązanych z depozytami znajdującymi się w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, o ile ich właściciele umownie wyłączyli możliwość ich udostępniania lub przekazywania w całości lub w określonym zakresie;
3) do których prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. poz. 631, z późn. zm.), prawa do baz danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. poz. 1402, z 2004 r. poz. 959 oraz z 2007 r. poz. 662 i 1238), prawa własności przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 oraz z 2015 r. poz. 1266, 1505 i 1615) lub prawa własności przemysłowej podlegającego ochronie na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, przysługują podmiotom innym niż podmioty zobowiązane;

§ 8. TARR S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawne, w szczególności dot. ochrony danych osobowych, praw autorskich i pokrewnych, baz danych. TARR S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące TARR S.A.

§ 9. 1. W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23).

2. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.), z tym że:

1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 16 czerwca 2016 r.

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Kamil Derkowski
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 lutego 2017, 20:55
Dokument oglądany: 1 697 razy

powered by Exea