Status prawny spółki

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego SA jest spółką akcyjną, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydzi­ał Gospo­dar­czy Kra­jowego Rejestru Gospo­dar­czego  do rejestru KRS pod Nr 0000066071, o kap­i­tale zakład­owym w wysokoś­ci 26.530.000,00 zł wpła­conym w całoś­ci.

Historia wersji:

Podpisał: Bronisław DerendarzOpublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: 26 czerwca 2012 r.Publikacja dnia: 27 lutego 2017, 20:58
Dokument oglądany: 8 561 razy

powered by Exea