Ogłoszenie o Konkursie na wybór partnerów do przeprowadzenia kompleksowych szkoleń z zakresu kwalifikacji i kompetencji cyfrowych

Toruńska Agencja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń, niniejszym ogłasza Konkurs na wybór Partnerów w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu realizowanego w ramach osi Priorytetowej: 10 Innowacyjna edukacja Działanie 10.4 Edukacja dorosłych Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych Typ projektu Szkolenia i kursy dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem, kwalifikacji lub kompetencji cyfrowych, kończące się uzyskaniem przez uczestników projektu certyfikatu zewnętrznego, potwierdzającego zdobycie określonych kompetencji cyfrowych.

Konkurs prowad­zony będzie na zasadach określonych w Reg­u­laminie Konkursu.

Załączniki:

  1. Regulamin konkursu
  2. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1)
  3. Oświadczenia o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych (Załącznik nr 2)
  4. Wzór deklaracji współpracy z Beneficjentem w trakcie przygotowania i realizacji projektu (Załącznik nr 3)
  5. Oświadczenie o posiadaniu minimum 3 letniego doświadczenia w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert w realizacji szkoleń i kursów dla osób dorosłych w zakresie kwalifikacji lub kompetencji cyfrowych oraz  o dysponowaniu personelem merytorycznym mającym co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć z zakresu kompetencji cyfrowych dla osób dorosłych (Załącznik nr 4)
  6. Inne dokumenty potwierdzające umocowanie osób reprezentujących podmiot, o ile umocowanie nie wynika z aktualnego rejestru lub ewidencji
  7. Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych (Załącznik nr 5)
  8. Informacja o zmianie zapisów w Regulaminie konkursu 10.4.1
  9. FAQ

Informacja o wyborze Partnerów

  1. Informacja o wyborze Partnerów

Historia wersji:

Podpisał: Justyna UrbanowiczOpublikował: Łukasz Gręźlikowski
Dokument z dnia: 21.09.2017 r.Publikacja dnia: 21 września 2017, 15:02
Dokument oglądany: 249 razy

powered by Exea