Ogłoszenie o Konkursie nr 2 na wybór partnera do stworzenia i rozwoju infrastruktury biznesowej

Toruńska Agencja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń, niniejszym ogłasza Konkurs nr 2 na wybór Part­nera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu realizowanego w ramach Osi priorytetowej: 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Konkurs prowad­zony będzie na zasadach określonych w Reg­u­laminie Konkursu.

Załączniki:

  1. Reg­u­lamin Konkursu
  2. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
  3. Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych
  4. Załącznik nr 3 – Wzór deklaracji współpracy z Organizatorem w trakcie przygotowania i realizacji projektu dla osób prawnych

Historia wersji:

  • 18.08.2017, godz. 09:35 opublikowane przez: Łukasz Gręźlikowski (obecnie wyświetlona treść)
  • 18.08.2017, godz. 09:35 opublikowane przez: Łukasz Gręźlikowski
Podpisał: Damian WielewskiOpublikował: Łukasz Gręźlikowski
Dokument z dnia: 18 sierpnia 2017 r.Publikacja dnia: 18 sierpnia 2017, 09:35
Dokument oglądany: 76 razy

powered by Exea