TARR/GBU/2008

Przetarg ograniczony na udzielnie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy na realizację projektu Zostań swoim szefem

ZAMAWIAJĄCY: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , ul. Kopernika 4, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6210421, www.tarr.org.pl.

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy na realizację projektu Zostań swoim szefem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; działanie 6.2: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Suma gwarancyjna wynosi 2 684 003,55 PLN. Beneficjentem gwarancji będzie Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń. Zamawiający oczekuje, że koszt gwarancji nie przekroczy 107 500,00 PLN.
 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4, 66.51.30.00-9.
 3. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
 4. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 5. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
 6. Czas trwania zamówienia: 24 miesiące.
 7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki wynikające z art. 22 ust 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych; 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy. Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków, stosując formułę: spełnia/nie spełnia. Jeżeli liczba wykonawców, którzy złożą wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i spełniających warunki uczestnictwa będzie większa niż 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert tych 5 Wykonawców, którzy posiadają najwyższe kapitały własne.
 8. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 Ustawy. 2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy. 3. Oświadczenie o wysokości kapitałów własnych.
 9. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.
 10. Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.
 11. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 12. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 13. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń.
 14. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.12.2008 godzina 12:00, miejsce: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, pok. pok. 224 (SEKRETARIAT).
 15. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Bliższe informacje można uzyskać:
w Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń
Osoba uprawniona do udzielania informacji: Beata Kmieć
Tel. 056 657 72 91, fax. 056 657 77 61, kmiec@tarr.org.pl.
Uwagi:
Nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

 

Historia wersji:

Podpisał: Beata KmiećOpublikował:
Dokument z dnia: 22.12.2008, 15:44Publikacja dnia: 8 marca 2016, 12:58
Dokument oglądany: 3 996 razy

powered by Exea