4037-2009 – Toruń: Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , ul. Kopernika 4, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6210421 w. 23, 25.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarr.org.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka handlowa z udziałem podmiotów publicznych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy na realizację projektu Zostań swoim szefem, w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Suma gwarancyjna wynosi 2 684 003,55 PLN. Benaficjentem gwarancji będzie Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4, 66.51.30.00-9.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O zamówienie magą ubegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki wynikające z art 22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych; 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Ustawy. Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunków, stosując formułę: spełnia / nie spełnia. Jeżeli liczba uczestników będzie większa niż 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert tych 5 wykonawców, którzy posiadają najwyższe kapitały własne..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy. 2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy. 3. Oświadczenie o wysokości kapitałów własnych..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.01.2009 godzina 12:00, miejsce: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, pok. 224 (sekretariat).
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie finansowane bedzie ze srodków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uwagi:
Nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

 

Historia wersji:

  • 8.03.2016, godz. 12:58 opublikowane przez: (obecnie wyświetlona treść)
  • 7.06.2011, godz. 14:09 opublikowane przez:
Podpisał: Beata KmiećOpublikował:
Dokument z dnia: 06.01.2009, 15:20Publikacja dnia: 8 marca 2016, 12:58
Dokument oglądany: 3 489 razy

powered by Exea