TARR/DRUK/WM/2009

62077-2009 – Toruń: Usługa zaprojektowania, wydrukowania i dostarczenia ulotek i plakatów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , ul. Kopernika 4, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6210421 w. 23, 25.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarr.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka handlowa z udziałem podmiotów publicznych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa zaprojektowania, wydrukowania i dostarczenia ulotek i plakatów Nr sprawy TARR/DRUK/WM/2009.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, wydrukowanie i dostarczenie plakatów i ulotek w ramach projektów: Warsztaty menadżerskie – nowoczesna platforma edukacyjna kadry kierowniczej MSP i Wykwalifikowany pracownik atutem nowoczesnej firmy. 2.Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: 2.1. Plakat – Warsztaty menadżerskie – nowoczesna platforma edukacyjna kadry kierowniczej MSP: format: A2; papier: kredowy; gramatura: 200g/m2; druk: kolorowy (4+4), jednostronny; ilość: 100 sztuk. 2.2. Plakat – Wykwalifikowany pracownik atutem nowoczesnej firmy: format: A2; papier: kredowy; gramatura: 200g/m2; druk: kolorowy (4+4), jednostronny; ilość: 100 sztuk. 2.3. Ulotki – Warsztaty menadżerskie – nowoczesna platforma edukacyjna kadry kierowniczej MSP:format: A4 – składany na 3; papier: kredowy; gramatura: 135g/m2; druk: kolorowy (4+4), dwustronny; ilość: 1500 sztuk; 2.4. Ulotki – Wykwalifikowany pracownik atutem nowoczesnej firmy: format: A4; papier: kredowy; gramatura: 200g/m2; druk: kolorowy (4+4), dwustronny; ilość: 1000 sztuk;.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.30.00-9, 79.82.25.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznymi i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy. 1.5. Za spełnienie warunku określonego w pkt. 1.2. uważa się osiadanie doświadczenia w realizacji co najmniej 3 usług z zakresu projektowania i drukowania ulotek i/lub plakatów poświadczone referencjami. 2. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego: 2.1 Każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy; 2.2 W odniesieniu do warunków wymaganych dotyczących potencjału zamawiającego i ekonomicznego, Wykonawcy muszą łącznie spełniać wymagane warunki; 2.3 W odniesieniu do pozostałych warunków wymaganych każdy z Wykonawców musi udokumentować spełnienie tych warunków. 3. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 1 Zamawiający określi na podstawie analizy wymaganych dokumentów i oświadczeń wymienionych w dziale V niniejszej specyfikacji zgodnie z formułą /spełnia – nie spełnia/..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów i oświadczeń: 1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 Ustawy (Załącznik Nr 2); 1.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 1.3 Referencje poświadczające doświadczenie w realizacji usług z zakresu projektowania i drukowania ulotek i/lub plakatów. 1.4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej); 1.5. W przypadku kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia – dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z zapisami Art. 23 Ustawy; 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 2.1. Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2.1. Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 3. Dokumenty i oświadczenia muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie musi być opatrzone adnotacją /za zgodność z oryginałem/ oraz czytelnym podpisem lub podpisem nieczytelnym opatrzonym imienną pieczęcią..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarr.org.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Sekcja Inwestycji i Zarządzania Nieruchomościami; ul. Włocławska 167; 87-100 Toruń, pocztą lub e-mail.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.04.2009 godzina 14:00, miejsce: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, pokój nr 229.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie finansowane będzie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; poddziałanie 8.1.1: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw..


Plik do pobrania:

Numer ogłoszenia: 108796 – 2009; data zamieszczenia: 17.04.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 62077 – 2009 data 14.04.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Kopernika 4, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6210421 w. 23, 25.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
  • W ogłoszeniu jest: 2.1. Plakat – Warsztaty menadżerskie – nowoczesna platforma edukacyjna kadry kierowniczej MSP: format: A2; papier: kredowy; gramatura: 200g/m2; druk: kolorowy (4+4), jednostronny; ilość: 100 sztuk. 2.2. Plakat – Wykwalifikowany pracownik atutem nowoczesnej firmy: format: A2; papier: kredowy; gramatura: 200g/m2; druk: kolorowy (4+4), jednostronny; ilość: 100 sztuk..
  • W ogłoszeniu powinno być: 2.1. Plakat – Warsztaty menadżerskie – nowoczesna platforma edukacyjna kadry kierowniczej MSP: format: A2; papier: kredowy; gramatura: 200g/m2; druk: kolorowy (4+0), jednostronny; ilość: 100 sztuk. 2.2. Plakat – Wykwalifikowany pracownik atutem nowoczesnej firmy: format: A2; papier: kredowy; gramatura: 200g/m2; druk: kolorowy (4+0), jednostronny; ilość: 100 sztuk..
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4.
  • W ogłoszeniu jest: 22.04.2009 godzina 14:00, miejsce: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, pokój nr 229..
  • W ogłoszeniu powinno być: 24.04.2009 godzina 14:00, miejsce: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, pokój nr 229..

Pliki do pobrania:

Uwagi:

Informujemy o zakończeniu przetargu „Usługa zaprojektowania, wydrukowania i dostarczenia ulotek i plakatów”, Nr sprawy TARR/DRUK/WM/2009. Data zakończenia postępowania: 6.05.2009 r.

Plik do pobrania:

 

 

 

Historia wersji:

Podpisał: Beata KmiećOpublikował:
Dokument z dnia: 19.05.2009, 09:55Publikacja dnia: 8 marca 2016, 12:58
Dokument oglądany: 3 989 razy

powered by Exea