TARR/DRUK_2/WM/2009

142198-2009 – Usługa druku i dostawa materiałów szkoleniowych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , ul. Kopernika 4, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6210421 w. 23, 25.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarr.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka akcyjna z udziałem podmiotów publicznych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa druku i dostawa materiałów szkoleniowych Nr sprawy TARR/DRUK_2/WM/2009.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje usługę druku i dostawę materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu szkoleniowego: Warsztaty menadżerskie – nowoczesna platforma edukacyjna kadry kierowniczej MSP. Na materiały szkoleniowe składają się: 1. Segregator: 31,5x28x7 cm, zadrukowany elementami graficznymi projektu (160 szt.). 2. Segregator: 31,5x28x5 cm, zadrukowany elementami graficznymi projektu (80 szt.). 3. Wkładka do segregatora (240 szt.). 4. Wkład materiałów szkoleniowych (ok 33 600 kartek), druk czarno-biały, z możliwością wpięcia do segregatora. Treść, która ma być umieszczona na kartkach zadrukowanych (wkład materiałów szkoleniowych) będzie przesyłana Wykonawcy na 14 dni przed terminem druku w 112 partiach; jedna partia to 20 sztuk x ok. 15 zadrukowanych dwustronnie kartek) w każdej partii inna treść. Elementy graficzne (logotypy + zdjęcia) oraz tekst, które będą umieszczone na zewnętrznej części segregatora zostaną przesłane Wykonawcy po podpisaniu umowy. Termin realizacji zamówienia: 06.2009-02.2011..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.30.00-9, 30.19.95.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznymi i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy. 2. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego: 2.1 Każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy; 2.2 W odniesieniu do warunków wymaganych dotyczących potencjału zamawiającego i ekonomicznego, Wykonawcy muszą łącznie spełniać wymagane warunki; 2.3 W odniesieniu do pozostałych warunków wymaganych każdy z Wykonawców musi udokumentować spełnienie tych warunków. 3. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 1 Zamawiający określi na podstawie analizy wymaganych dokumentów i oświadczeń wymienionych w dziale V niniejszej specyfikacji zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów i oświadczeń: 1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 Ustawy (Załącznik Nr 2); 1.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 1.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej); 1.4. W celu potwierdzenia, że oferowana usługa odpowiada wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ oraz ustawie, Wykonawca dołączy do oferty próbki artykułów, które zostały wymienione w załączniku 4 do SIWZ. 1.5. W przypadku kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia – dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z zapisami Art. 23 Ustawy; 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 2.1. Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2.1. Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 3. Dokumenty i oświadczenia muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie musi być opatrzone adnotacją – za zgodność z oryginałem – oraz czytelnym podpisem lub podpisem nieczytelnym opatrzonym imienną pieczęcią..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1 – Cena – 70
  • 2 – Jakość zaoferowanych artykułów – 30

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tarr.org.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, pok.229.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.05.2009 godzina 09:00, miejsce: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, pok.229.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Kapitał Ludzki; poddziałanie 8.1.1: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw..


Plik do pobrania:

Uwagi:

Przetarg został unieważniony w dniu 19.05.09 z powodu braku ofert.

 

 

Historia wersji:

Podpisał: Beata KmiećOpublikował:
Dokument z dnia: 12.05.2009, 10:02Publikacja dnia: 8 marca 2016, 12:58
Dokument oglądany: 3 890 razy

powered by Exea