TARR/TRENER/APH/2010

Toruń: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń modułu Akademia Profesjonalnego Handlowca w ramach projektu Akademia Profesjonalnej Sprzedaży inwestycja w sukces małych i średnich przedsiębiorstw

Numer ogłoszenia: 115036 – 2010; data zamieszczenia: 22.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , ul. Kopernika 4, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6210421 w. 23, 25.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarr.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka handlowa z udziałem podmiotów publicznych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń modułu Akademia Profesjonalnego Handlowca w ramach projektu Akademia Profesjonalnej Sprzedaży inwestycja w sukces małych i średnich przedsiębiorstw Nr sprawy TARR/TRENER/APH /2010.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń skierowanych do pracowników sektora sprzedaży małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach zamówienia Zamawiający określił następujące tematy szkoleń:1. Techniki profesjonalnej sprzedaży i komunikacji z klientem.2. Prezentacje handlowe i wywieranie wpływu w procesie sprzedaży.3. Efektywne negocjacje handlowe w praktyce.4. Sytuacje trudne w sprzedaży i obsłudze klienta – skargi, reklamacje, klient – dłużnik.5. Telemarketing – sztuka sprzedaży przez telefon.6. Merchandising, czyli jak zwiększyć sprzedaż produktu w punkcie sprzedaży detalicznej. Zadania Wykonawcy w ramach realizacji zamówienia obejmują dla każdego tematu szkoleniowego:1. Określenie co najmniej trzech szczegółowych celów szkolenia adekwatnych do celu ogólnego szkolenia;2. Przygotowanie koncepcji programu szkolenia z zastosowaniem form nauczania aktywizujących uczestników.3. Opracowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników składających się z prezentacji multimedialnej przygotowanej w programie Power Point oraz tekstu z zawartością treści szkolenia o objętości, co najmniej 30 stron maszynopisu.4. Przeprowadzenie szkolenia na podstawie szczegółowego planu szkolenia ustalonego w oparciu o przedstawioną koncepcję programu szkolenia i wskazówki Zamawiającego. Łączna ilość szkoleń do przeprowadzenia: 18 szkoleń (288 godz. =16 godzin x 18 szkoleń). Liczba szkoleń z danego tematu uzależniona będzie od zgłoszonego przez uczestników zapotrzebowania..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Za spełniających warunek zostaną uznani Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie o spełnieniu warunku z art. 22 ust. 1 pkt. 1 Ustawy, a Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Za spełniających warunek zostaną uznani Wykonawcy, którzy w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, przygotowali i przeprowadzili, co najmniej 10 szkoleń w zakresie zgodnym z kierunkiem szkoleń objętych przedmiotem zamówienia dla pracowników z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Za spełniających warunek zostaną uznani Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie o spełnieniu warunku z art. 22 ust. 1 pkt. 3 Ustawy, a Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone oświadczenie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Za spełniających warunek zostaną uznani Wykonawcy, będący osobami fizycznymi posiadającymi co najmniej roczny staż pracy na stanowisku zgodnym z zakresem prowadzonych zajęć oraz co najmniej 14-letni staż pracy na stanowisku trenera z zakresu prowadzonych zajęć oraz będący autorem co najmniej 3 programów szkoleniowych z zakresu prowadzonych zajęć. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Za spełniających warunek zostaną uznani Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie o spełnieniu warunku z art. 22 ust. 1 pkt. 4 Ustawy, a Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone oświadczenie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 – Cena – 50
 • 2 – Kwalifikacje Wykonawcy – 25
 • 3 – Wartość merytoryczna programu – 25

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tarr.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ToruńskaAgencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.04.2010 godzina 09:00, miejsce: ToruńskaAgencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, budynek A, I piętro, pokój nr 224 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt: Akademia Profesjonalnej Sprzedaży inwestycja w sukces małych i średnich przedsiębiorstw/POKL.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

Uwagi:

Historia wersji:

Podpisał: Beata KmiećOpublikował:
Dokument z dnia: 04.05.2010, 14:26Publikacja dnia: 8 marca 2016, 12:58
Dokument oglądany: 4 140 razy

powered by Exea