TARR/OLEJ/PN/1/2011

Toruń: Dostawa oleju opałowego TARR/OLEJ/PN/1/2011
Numer ogłoszenia: 266330 – 2011; data zamieszczenia: 31.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , ul. Kopernika 4, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6210421 w. 23, 25.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarr.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka handlowa z udziałem podmiotów publicznych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego TARR/OLEJ/PN/1/2011.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego do budynków TARR S.A. przy ul. Włocławskiej 167 w Toruniu, realizowana na podstawie cyklicznych zleceń, zgodnych z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje ok. 100 m3 oleju w okresie objętym zamówieniem, czyli w okresie dwóch sezonów grzewczych: 2011/2012 oraz 2012/2013. Zamawiając zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszych ilości oleju w zależności od zapotrzebowania wynikającego z trudnych do przewidzenia warunków atmosferycznych. Dostarczone paliwo (olej opałowy) musi pochodzić z bieżącej produkcji, być zgodne z normą PN-C-96024:2001 Przetwory naftowe – oleje opałowe, i spełniać minimalnie następujące kryteria: 1. Gęstość w temperaturze 15 °C nie wyższa niż 0,860 g/ml, 2. Temperatura zapłonu nie niższa niż 56°C, 3. Lepkość kinetyczna w temp. 20 °C nie większa niż 6,00 mm²/S, 4. Skład frakcyjny: do 250 °C destyluje nie więcej niż 63 %/V/V/, do 350 °C destyluje nie mniej niż 85 %/V/V/, 5. Zawartość siarki nie więcej niż 0,20 %/m/m/, 6. Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej nie większa niż 0,3 %/m/m/, 7. Pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01 %/m/m/, 8. Zawartość wody nie większa niż 200 Mg/kg, 9. Zawartość stałych ciał obcych nie większa niż 24 Mg/kg, 10. Zawartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg, 11. Temperatura płynięcia nie wyższa niż -20°C. Czas dostaw: zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego od podpisania umowy do 15 maja 2013 r. W okresie objętym umową Wykonawca sprzedaje Zamawiającemu olej opałowy w ilościach wskazanych w zamówieniach i dostarcza go własnym, specjalistycznym transportem bezpośrednio do wskazanego przez Zamawiającego miejsca w terminie do 12 godzin od złożenia zamówienia faksem, drogą elektroniczną lub telefonicznie.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Za spełniających warunek zostaną uznani Wykonawcy, którzy posiadają koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczególnych wymagań i dokona oceny spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone oświadczenie
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Za spełniających warunek zostaną uznani Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej dwoma pojazdami specjalistycznymi do przewozu oleju opałowego. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczególnych wymagań i dokona oceny spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone oświadczenie
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczególnych wymagań i dokona oceny spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone oświadczenie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznychJeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Cennik producenta oleju na dzień 2 września 2011 r. 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty 3. W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia – dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z zapisami art. 23 Ustawy;

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany umowy dopuszczalne będą w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp (w tym art. 144 ust. 1) wyłącznie za zgodą stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający przewiduje, iż zmiany będą mogły nastąpić w następujących przypadkach: 1. z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 2. z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia zgłoszonych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, po uzyskaniu ich akceptacji ze strony Zamawiającego; 3. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu stron, w szczególności zmiana stawki VAT; 4. w przypadku zmiany ceny przez producenta strony dopuszczają możliwość zmiany ceny za 1 m3 oleju opałowego, o wartość wzrostu lub obniżki wynikającej z różnicy pomiędzy ceną producenta z dnia 2.09.2011 r., a ceną obowiązującą na dzień dostawy. W celu potwierdzenia ceny dostawca dołącza do faktury cennik producenta obowiązujący na dzień dostawy. 5. powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tarr.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki:


Historia wersji:

Podpisał: Beata KmiećOpublikował:
Dokument z dnia: 19.09.2011Publikacja dnia: 8 marca 2016, 12:58
Dokument oglądany: 10 493 razy

powered by Exea