TARR/Gwarancja/POKL_6.2 /1/2012

Toruń: Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa dla zabezpieczenia realizacji projektu -Masz pomysł – załóż firmę- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; działanie 6.2: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – II etap, Nr sprawy TARR/Gwarancja/POKL_6.2 /1/2012
Numer ogłoszenia: 18038 – 2012; data zamieszczenia: 19.01.2012
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , ul. Kopernika 4, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6210421 w. 23, 25.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarr.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka handlowa z udziałem podmiotów publicznych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa dla zabezpieczenia realizacji projektu -Masz pomysł – załóż firmę- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; działanie 6.2: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – II etap, Nr sprawy TARR/Gwarancja/POKL_6.2 /1/2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie przez TARR S.A. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dla zabezpieczenia realizacji projektu pn. Masz pomysł – załóż firmę, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; działanie 6.2: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 2. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia 2.1. Przedmiotem zamówienia jest gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa. Suma gwarancyjna wynosi 6 500 000 PLN a gwarancja będzie obowiązywała w okresie od 01.04.2012 do 31.03.2013. Beneficjentem gwarancji będzie Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń. 2.2. Koszt gwarancji stanowić będzie wyrażona w złotych cena za cały okres obowiązywania gwarancji, w wartości zapisanej w ofercie – płatna w terminie ustalonym w umowie gwarancyjnej. 2.3. Zabezpieczeniem gwarancji będzie weksel in blanco..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.10.00.00-1, 66.51.32.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.04.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełniających warunek zostaną uznani Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności bankowej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 2002, Nr 72, poz. 665 z późniejszymi zmianami) lub działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. 2010, Nr 11, poz. 66 z późniejszymi zmianami) oraz złożą oświadczenie o spełnieniu warunku z art. 22 ust. 1 pkt. 1 Ustawy. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone oświadczenie

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie. Za spełniających warunek zostaną uznani Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie o spełnieniu warunku z art. 22 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, a Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone oświadczenie

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełniających warunek zostaną uznani Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie o spełnieniu warunku z Art. 22 ust. 1 pkt. 3 Ustawy, a Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone oświadczenie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełniających warunek zostaną uznani Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie o spełnieniu warunku z Art. 22 ust. 1 pkt. 3 Ustawy, a Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone oświadczenie

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie. Za spełniających warunek zostaną uznani Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie o spełnieniu warunku z Art. 22 ust. 1 pkt. 4 Ustawy, a Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone oświadczenie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile nie wynika ono z innych załączonych dokumentów. 2. W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia – dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z zapisami art. 23 Ustawy;

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tarr.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.02.2012 godzina 09:00, miejsce: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn.Masz pomysł – załóż firmę, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; działanie 6.2: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  tak

 

Załączniki

Aktualizacja, 25 stycznia 2012 r.:

Aktualizacja, 31 stycznia 2012 r.:

Aktualizacja, 1 lutego 2012 r.:

Aktualizacja, 7 lutego 2012 r.:

Aktualizacja, 9 lutego 2012 r.:

Aktualizacja, 16 lutego 2012 r.:

Historia wersji:

Podpisał: Beata KmiećOpublikował:
Dokument z dnia: 16 lutego 2011 r.Publikacja dnia: 8 marca 2016, 12:58
Dokument oglądany: 22 392 razy

powered by Exea