Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej


Na pod­stawie art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grud­nia 2006 roku o zasadach prowadzenia poli­tyki roz­woju (Dz.U. z 2009, nr 84, poz.712), Toruńska Agencja Roz­woju Region­al­nego S.A. w Toruniu ogłasza konkurs na Part­nera w celu wspól­nej real­iza­cji pro­jektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej. Ogłosze­nie ma charak­ter infor­ma­cyjny, celem umożli­wienia zgłasza­nia się ewen­tu­al­nych Part­nerów oraz wskazuje przesłanki wyboru Part­nera. Ogłosze­nie to nie stanowi ogłoszenia w rozu­mie­niu przepisów o zamówieni­ach pub­licznych oraz o dzi­ałal­ności pożytku publicznego.

I. CEL PARTNERSTWA

Wspólna realizacja projektu ukierunkowana na  dwuetapowe wsparcie powstających innowacyjnych przedsiębiorstw – dokonywanie selekcji innowacyjnych pomysłów, pomagając utworzyć nowe przedsiębiorstwo (tzw. preinkubacja), a następnie inwestycja w nowopowstałe przedsiębiorstwo (tzw. wejście kapitałowe).

II. PROPONOWANY ZAKRES DZIAŁAŃ PARTNERA.

Wsparcie w zakresie tworzenia na bazie innowacyjnych pomysłów nowych przedsiębiorstw, w tym spin off’ów poprzez doradztwo w zakresie tworzenia przedsiębiorstw, udostępnienie infrastruktury i usług niezbędnych dla nowopowstałych przedsiębiorstw.

III. KRYTERIA WYBORU PARTNERA

 1. Zgodność działań potencjalnego Partnera z celami partnerstwa, w tym posiadanie statutu typu Fundusz Venture Capital lub Anioł Biznesu.
 2. Oferowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa,
 3. Doświadczenie w dokonywaniu wejść kapitałowych (inwestycje) o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł netto każde,
 4. Zaangażowanie i współpraca Partnera z Beneficjentem w trakcie przygotowywania projektu podparta złożoną deklaracja współpracy.

IV. WYMAGANIA WOBEC PARTNERA

W konkursie na wyłonienie Partnera mogą wziąć udział podmioty, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. Spełnia warunki udziału w ramach Działania 3.1 PO IG;
 2. Nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art.207 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami), z zastrzeżeniem art. 207 ust. 7 tej Ustawy;
 3. Nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

Podmiot przystępujący do konkursu winien posiadać:

 1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych.
 3. Niezbędny potencjał techniczno-organizacyjny, kadrowy i finansowy do opracowania Projektu i wykonania zadań przewidzianych w projekcie.
 4. Doświadczenie w zakresie świadczenia usług związanych z wdrażaniem wyników prac B+R oraz transferu technologii.
 5. Kwalifikacje i doświadczenie w zakresie analizy i komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych, transferu technologii oraz doświadczenie w dokonywaniu inwestycji w spółki sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców (w tym również wyjścia z inwestycji).

V. ZASADY ZGŁASZANIA OFERT

 1. Do real­iza­cji pro­jektu zostanie wybrany jeden Part­ner.
 2. Miejsce i ter­min składa­nia ofert: najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2013 r., do godziny 10.00 na adres: Toruńska Agencja Roz­woju Region­al­nego S.A., ul. Kopernika 4, 87–100 Toruń. Oferty złożone po upły­wie powyższego ter­minu nie będą roz­pa­try­wane. Infor­ma­cja o konkur­sie i reg­u­lamin konkursu zna­j­dują się poniżej.

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: 05.04.2013Publikacja dnia: 19 sierpnia 2016, 13:23
Dokument oglądany: 17 793 razy

powered by Exea