Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w okresie 01.02.2017-31.01.2019 r.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamawiającym”), informuje o zamiarze udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie 01.02.2017-31.01.2019 r.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

I. Opis Przedmiotu Zamówienia:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie powszechnych usług pocztowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 1-4 Ustawy Prawo pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w zakresie: przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i paczek zgodna z ustawą z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe ( Dz. U z 2012. poz. 1529).

2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zamówienia – rezygnacji z niektórych pozycji wymienionych w formularzu ofertowym.

3. Wykonawca przystępując do postępowania potwierdza:

a) posiadanie uprawnień do wykonywania działalności i czynności będących przedmiotem zamówienia,
b) posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia,
c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki listowe:

a) zwykłe – przesyłki nierejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym,
b) zwykłe priorytetowe – przesyłki nierejestrowane listowe najszybszej kategorii w obrocie krajowym,
c) polecone – przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym,
d) polecone ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) – przesyłki nie będące przesyłkami najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym i w obrocie zagranicznym,
e) koszty zwrotu przesyłek nieodebranych,

Przez paczki pocztowe rozumie się paczki:

– zwykłe – rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii.

II. Szczegółowe informacje dotyczące wykonanej usługi:

1. Wykonawca będzie doręczał przesyłki krajowe zaliczane do powszechnych usług pocztowych z zachowaniem wskaźników terminowości doręczeń przesyłek w obrocie krajowym wskazanym w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wykonawczego (Dz. U. z 2013 r. poz. 545).

2. Nadanie przesyłek następować będzie w dniu ich odbioru przez Wykonawcę od Zamawiającego.

3. Przesyłki dostarczane będą przez Wykonawcę do każdego wskazanego miejsca w kraju i za granicą za porozumieniem ze Światowym Związkiem Pocztowym.

4. Wykonawca będzie doręczał do Zamawiającego potwierdzenie odbioru przesyłki przez adresata niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki.

5. W przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel Wykonawcy pozostawi zawiadomienie (pierwsze awizo) o próbie dostarczenia przesyłki ze wskazaniem, gdzie i kiedy adresat może odebrać przesyłkę. Termin do odbioru przesyłki przez adresata wynosi 7 dni, licząc od dnia pozostawienia pierwszego zawiadomienia (awizo); w przypadku niepodjęcia przesyłki w tym terminie, przesyłka jest awizowana powtórnie poprzez pozostawienie drugiego zawiadomienia o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty pierwszego zawiadomienia. Po upływie terminu odbioru, przesyłka zwracana jest Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny nie odebrania przez adresata.

6. Przyjmuje się, że koszt zwrotu przesyłki po wyczerpaniu możliwości doręczenia (wydania) jest równy kosztowi wysłania przesyłki nie będącej przesyłką najszybszej kategorii.

7. Do przesyłek używane będą potwierdzenia odbioru Wykonawcy. Waga przesyłki określona będzie w stanie zamkniętym.

8. Wszelkie oznaczenia przesyłek rejestrowanych i priorytetowych muszą być zapewnione przez Wykonawcę.

9. Zamawiający zobowiązuje się do:

a) prawidłowego adresowania przesyłek w sposób czytelny i zgodny ze standardami określonymi w normach,
b) sporządzania w dwóch egzemplarzach (w tym jeden dla Wykonawcy) zestawień ilościowo-wartościowych nadanych przesyłek nierejestrowanych z uwzględnieniem kategorii i podziałów wagowych, wzór zestawień winien być uzgodniony z Wykonawcą,
c) sporządzenia w dwóch egzemplarzach (w tym jeden dla Wykonawcy) zestawień ilościowo-wartościowych nadanych przesyłek rejestrowanych z uwzględnieniem kategorii i podziałów wagowych; wzór zestawień winien być uzgodniony z Wykonawcą.

III.  Miejsce i termin wykonania zamówienia:

1. Wykonawca będzie dostarczał przesyłki do Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., 87-100 Toruń, ul. Włocławska 167. Usługa będzie świadczona pięć razy w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

2. Zamawiający będzie dostarczał przesyłki na wskazane miejsce odbioru w odległości nie większej niż 6 km od siedziby Zamawiającego (87-100 Toruń, ul. Włocławska 167) w godzinach 14.30-16.30.

3. Umowa zostanie zawarta na okres od 01.02.2017 – 31.01.2019 r.

4. Wynagrodzenie z tytułu wykonywania przedmiotu zamówienia będzie płatne na konto Wykonawcy na podstawie otrzymanej f-ry VAT po okresie rozliczeniowym.

5. Przewidywana ilość przesyłek różnych rodzajów została wskazana w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania cenowego. Zamawiający zastrzega sobie, że rzeczywiste ilości przesyłek będą wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego i mogą odbiegać od ilości podanych w formularzu ofertowym.

6. Podane w formularzu ofertowym ilości poszczególnych przesyłek są ilościami szacunkowymi.

IV. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do postępowania.

V. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z potencjalnymi wykonawcami:

Do porozumiewania się z potencjalnym Wykonawcą w sprawach związanych z niniejszym zapytaniem cenowym upoważniona jest Pani Jolanta Patrzałek – St. Specjalista; tel. 56 699 54 78.

VI. Miejsce i termin złożenia ofert:

Oferty należy składać drogą mailową na adres jolanta.patrzałek@tarr.org.pl bądź listownie/osobiście na adres TARR SA ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń do dnia 12.01.2017 r. do godz. 9.00.

VII. Kryterium wyboru – cena.

VIII. Załączniki:

  1. Formularz ofertowy.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY USŁUGI POCZTOWEJ DLA TARR S.A.

Toruńska Agencja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń infor­muje, iż w wyniku weryfikacji otrzymanych ofert na zakup usługi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym dla TARR S.A. za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy Poczta Polska S.A.

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 13 października 2017, 15:40
Dokument oglądany: 424 razy

powered by Exea