Zapytanie ofertowe na usługę tankowania paliw płynnych

I. Zamawiający: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych w systemie bezgotówkowym przez okres 24 m-cy obowiązywania umowy.

III. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych w systemie bezgotówkowym na potrzeby tankowania pojazdów służbowych oraz tankowania sprzętu spalinowego będącego własnością Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz wydanie kart elektronicznych (5 szt.) służących do bezgotówkowego dokonywania transakcji w okresie 24 m-cy obowiązywania umowy.
 2. Rodzaje paliw oraz szacunkowe zapotrzebowanie na 24 m-ce:

– olej napędowy – 2.500 l

– etylina Pb 95 – 6.000 l

 1. Ze względu na sukcesywny według potrzeb zakup paliwa przez zamawiającego oraz ciągła zmienność cen paliw zamawiający zastrzega możliwość zakupu innych niż wyżej wymienione ilości paliw przy czym maksymalna kwota jaką zamawiający przeznacza na realizację umowy (kwota maksymalnego rzeczywistego wynagrodzenia wykonawcy) wynosi 39.690,00 zł
 2. Charakterystyka paliwa: Odbierane paliwo musi spełniać obowiązujące wymagania jakościowe zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki  z dnia 09.12.2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1058 z późn. zm.)
 1. Lokalizacje stacji paliw, na których można dokonać odbioru paliwa:

– co najmniej 1 stacja paliw w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Spółki, czynna przez całą dobę, również w niedziele i święta

– sieć stacji nie mniej niż 4 na terenie miasta Torunia

– sieć stacji paliw na terenie kraju

 1. Sposób dostawy/odbioru paliwa

– tankowanie bezpośrednio do zbiorników pojazdów zamawiającego

– tankowanie do pojemników przystosowanych do przewozu paliwa ciekłego w przypadku odbioru paliwa do sprzętu spalinowego

 1. Sposób rozliczenia

– odbiór paliwa realizowany w sposób bezgotówkowy na podstawie kart elektronicznych wydanych na numery rejestracyjne pojazdów służbowych

– każda transakcja (tankowanie) potwierdzona wydaniem dokumentu odbioru

– ewidencja wydanego paliwa prowadzona przez wykonawcę według dokumentów odbioru

– za pobrane paliwo oraz opłaty związane z wydaniem i użytkowaniem kart elektronicznych wykonawca będzie wystawiał faktury nie częściej niż raz w tygodniu oraz na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.

– płatności będą regulowane przez zamawiającego przelewem na rachunek wykonawcy w terminie wskazanym na fakturze nie krótszym niż 7 dni od daty otrzymania faktury.

IV. Złożenie ofert

 1. Oferta powinna zawierać:

– wypełniony formularz oferty

 1. Sposób złożenia oferty:

– ofertę można wysłać poczta na adres Spółki 87-100 Toruń ul. Włocławska 167

– ofertę można wysłać @ na adres katarzyna.urbanska@tarr.org.pl

 1. Termin złożenia oferty 20.02.2017 r. do godz. 10.00
 2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców w celu uzupełnienia wymaganych dokumentów.

V. Wybór ofert

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

 

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium w ocenie ofert
1 Cena oferty 96%

 

2 Ilość stacji w kraju 4%

 

 1. Sposób oceny ofert:

Oceny dokonywać się będzie, stosując zasadę, iż oferta nieodrzucona, która otrzymała najwyższą liczbę w ocenie kryteriów oceny ofert i ich znaczenia (suma uzyskanych punktów) jest ofertą najkorzystniejszą. Ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

E= C + I

Gdzie:

E – łączna liczba punktów jakie uzyskała oferta

C – liczba punktów w kryterium cena

I –  ilość punktów w kryterium ilość stacji w kraju

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

C = Cn:Cb x 96 % (waga kryterium) x 100

Gdzie:

Cn –cena najniższej oferty brutto

Cb – cena oferty badanej  brutto

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

Ceną oferty jest całkowita kwota brutto. Cenę oferty należy podać w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty składające się na wykonanie przedmiotu zamówienia i związane z jego realizacją, w tym podatek od towarów i usług.

Punkty za kryterium „Ilość stacji w kraju/powyżej 1500 stacji w kraju/

Ilość stacji w kraju Punkty
powyżej1500 stacji 4
Od 1100 do 1500 3
Od 800-1100 2
Od 500-800 1
Poniżej 500 0

Punkty za kryterium I = max. 4

VI. Sposób przygotowania oferty

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Ofertę należy sporządzić na Formularzu ofertowym i cenowym stanowiących załączniki do powyższego zapytania. Niedopuszczalne jest dokonywanie modyfikacji w Formularzach poza zakres wskazany przez Zamawiającego.
 3. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli umocowanie do złożenia oferty nie wynika z informacji w KRS lub CEIGD.

VII. Zmiany postanowień zawartej umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w formie pisemnego aneksu zmiany umowy w następujących przypadkach:

 1. w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć, a zmiana jest niezbędna dla prawidłowego wykonania umowy;
 2. cena jednostkowa może ulec zmianie w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie podlegać będzie kwota podatku VAT;
 3. w przypadku zmiany innych przepisów powszechnie obowiązujących
  w zakresie mającym wpływ na realizację umowy lub zakres świadczenia którejkolwiek za stron.

VIII. Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania i odrzucenia oferty

 Z niniejszego postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy, którzy:

 1. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.
 2. Zamawiający odrzuci oferty:
 3. niezgodne z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
 4. złożone przez wykonawców wykluczonych z niniejszego postępowania,
 5. nieważne na podstawie przepisów prawa.

Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest Pani Katarzyna Urbańska, tel. 56 699 54 78, e-mail: urbanska@tarr.org.pl

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz ofertowy (word).

 

INFORMACJA O WYBORZE DOSTAWCY NA USŁUGĘ TANKOWANIA PALIW PŁYNNYCH

Toruńska Agencja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń infor­muje, iż w wyniku weryfikacji otrzymanych ofert na usługę tankowania paliw płynnych za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy Carpatia Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej z siedziba w Rzeszowie.

ZAŁĄCZNIKI:

Informacja o wyborze

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 13 października 2017, 15:40
Dokument oglądany: 277 razy

powered by Exea