ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę artykułów spożywczych dla Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w trybie zapytania ofertowego których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro.

 

Zamawiający:

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kopernika 4

87-100 Toruń

Tel. 56 699 54 02

e-mail: urbanska@tarr.org.pl

 

I.Opis przedmiotu zamówienia.

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup artykułów spożywczych.

2. Umowa na zakup art. spożywczych będzie zawarta na czas określony do dnia 31.12.2014 r.

3. Zamówione artykuły spożywcze powinny być z co najmniej 3-miesięcznym okresem przydatności do spożycia.

II. Warunki realizacji.

 

1. Zakup artykułów spożywczych dla potrzeb Zamawiającego będzie dokonany sukcesywnie.

2. Zamówione artykuły spożywcze będą odbierane osobiście przez upoważnionych przedstawicieli  Zamawiającego /dotyczy odbioru w mieście Toruń/, w przypadku Wykonawcy spoza miejscowości Toruń, Wykonawca dostarczy towar w ciągu 3 dni od złożonego pisemnego zamówienia.

3. Wykonawca wystawi fakturę VAT za dokonany zakup – termin płatności min. 7 dni od daty wystawienia faktury VAT.

 

 

III. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1. Okres związania z ofertą wynosi 15 dni od dnia złożenia oferty.

2. Formularz ofertowy należy złożyć w terminie do dnia  26 marca 20141 roku do godziny 9:30 w siedzibie Zamawiającego: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Włocławska 167, bądź też przesłać @ na adres urbanka@tarr.org.pl

IV. Kryteria oceny oferty.

1.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. Ocenie będzie podlegać cena ofertowa zamówienia.

2. Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyniku postępowania.

3.W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta zastała wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.

4. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: Katarzyna Urbańska  tel. 56 699 54 02

 

Oryginalny dokument: Zapytanie ofertowe na zakup artykułów spożywczych wraz z formularzem

Historia wersji:

Podpisał: Katarzyna UrbańskaOpublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: 19. 03. 2014r.Publikacja dnia: 9 września 2016, 13:29
Dokument oglądany: 5 248 razy

powered by Exea