Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w 2015/2016 r.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Kopernika 4, 87–100 Toruń (dalej „Zamawiającym”), informuje o zamiarze udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym w 2015/2016 r.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych -(j.t.) (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.), a wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy).

I. Opis Przedmiotu Zamówienia:

 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie powszechnych usług pocztowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w zakresie: przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i paczek zgodna z ustawą z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe ( Dz. U z 2012. poz. 1529).
 2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zamówienia, rezygnacji z niektórych pozycji wymienionych w formularzu cenowym.
 3. Wykaz zamawianych usług:

1. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki listowe:

a) zwykłe – przesyłki nierejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym,

b) zwykłe priorytetowe – przesyłki nierejestrowane listowe najszybszej kategorii w obrocie krajowym,

c) polecone – przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym,

d) polecone ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) – przesyłki nie będące przesyłkami najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym i w obrocie zagranicznym,

e) koszty zwrotu przesyłek nieodebranych,

2. przez paczki pocztowe rozumie się paczki:

– zwykłe – rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii.

II. Szczegółowe informacje dotyczące wykonanej usługi:

 1. Wykonawca będzie doręczał przesyłki krajowe zaliczane do powszechnych usług pocztowych z zachowaniem wskaźników terminowości doręczeń przesyłek w obrocie krajowym wskazanym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wykonawczego (Dz. U. z 2013r. poz. 545).
 2. Nadanie przesyłek następować będzie w dniu ich odbioru przez Wykonawcę od Zamawiającego.
 3. Przesyłki dostarczane będą przez Wykonawcę do każdego wskazanego miejsca w kraju i za granicą za porozumieniem ze Światowym Związkiem Pocztowym.
 4. Wykonawca będzie doręczał do Zamawiającego potwierdzenie odbioru przesyłki przez adresata niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki.
 5. W przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel Wykonawcy pozostawi zawiadomienie (pierwsze awizo) o próbie dostarczenia przesyłki ze wskazaniem, gdzie i kiedy adresat może odebrać przesyłkę. Termin do odbioru przesyłki przez adresata wynosi 7 dni, licząc od dnia pozostawienia pierwszego zawiadomienia (awizo); w przypadku niepodjęcia przesyłki w tym terminie, przesyłka jest awizowana powtórnie poprzez pozostawienie drugiego zawiadomienia o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty pierwszego zawiadomienia. Po upływie terminu odbioru, przesyłka zwracana jest Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny nie odebrania przez adresata.
 6. Przyjmuje się, że koszt zwrotu przesyłki po wyczerpaniu możliwości doręczenia  (wydania) jest równy kosztowi wysłania przesyłki nie będącej przesyłką najszybszej kategorii.
 7. Uiszczenie opłat od przesyłek listowych – zwrotów będzie następowało w formie bezgotówkowej w formie znaczka pocztowego.
 8. Do przesyłek używane będą potwierdzenia odbioru Wykonawcy. Waga przesyłki określona będzie w stanie zamkniętym.
 9. Wszelkie oznaczenia przesyłek rejestrowanych i priorytetowych muszą być zapewnione przez Wykonawcę.
 10. Zamawiający zobowiązuje się do:

a) prawidłowego adresowania przesyłek w sposób czytelny i zgodny ze standardami określonymi w normach,

b) sporządzania w dwóch egzemplarzach (w tym jeden dla Wykonawcy) zestawień ilościowo-wartościowych nadanych przesyłek nierejestrowanych z uwzględnieniem kategorii i podziałów wagowych, wzór zestawień winien być uzgodniony z Wykonawcą,

c) sporządzenia w dwóch egzemplarzach (w tym jeden dla Wykonawcy) zestawień ilościowo-wartościowych nadanych przesyłek rejestrowanych z uwzględnieniem kategorii i podziałów wagowych; wzór zestawień winien być uzgodniony z Wykonawcą.

III.  Miejsce i termin wykonania zamówienia:

 1. Wykonawca będzie dostarczał przesyłki do Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., 87-100 Toruń, ul. Włocławska 167. Usługa będzie świadczona pięć razy
  w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
 2. Zamawiający będzie dostarczał przesyłki na wskazane miejsce odbioru w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego (87-100 Toruń, ul. Włocławska 167) w godzinach 14.30-16.30.
 3. Umowa zostanie zawarta na okres od 01.01.2015 – 31.12.2016 r.
 4. Wynagrodzenie z tytułu wykonywania przedmiotu zamówienia będzie rozliczane w formie zakupu znaczków, które Zamawiający, będzie realizował w okresach miesięcznych i kwartalnych.
 5. Przewidywana ilość przesyłek różnych rodzajów została wskazana w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania cenowego. Zamawiający zastrzega sobie, że rzeczywiste ilości przesyłek będą wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego i mogą odbiegać od ilości podanych w formularzu cenowym.
 6. Podane w formularzu cenowym złożonym wraz z ofertą ilości poszczególnych przesyłek są ilościami szacunkowymi.

IV. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 1. Formularz ofertowy z danymi oferenta (załącznik nr 1).
 2. Formularz cenowy (załącznik nr 2).
 3. Projekt umowy z uwzględnieniem powyższych zapisów, opracowany przez wykonawcę.

V. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z potencjalnymi wykonawcami:

Do porozumiewania się z potencjalnym Wykonawcą w sprawach związanych z niniejszym zapytaniem cenowym upoważniona jest Pani Katarzyna Urbańska – Specjalista; tel. 56 699 54 78

VI. Miejsce i termin złożenia ofert:

 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera) na adres Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 do dnia 15 stycznia 2015 r. do godz. 12.00, pokój nr 223 (sekretariat).
 2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej „Zapytanie ofertowe na usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.” „Nie otwierać przed 15.01.2015 r. przed godz. 12.00”.

VII. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

VIII. Załączniki:

 1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1).
 2. Formularz Cenowy (załącznik nr 2).

 

 

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 9 września 2016, 13:29
Dokument oglądany: 2 692 razy

powered by Exea