Zapytanie ofertowe na Przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej wyników projektu ”Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim”

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na Przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej wyników projektu ”Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim”, dalej zwanym Projektem, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Działanie 5.1 „Rozwój instytucji otoczenia biznesu” – finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu Państwa w ramach umowy WP-II-P.433.5.3.2014.

Głównym celem badania jest uzyskanie pogłębionej wiedzy na temat efektów zrealizowanego Projektu oraz ocena wpływu projektu na konkurencyjność podmiotów korzystających z bezpośredniego wsparcia.

Badanie ma również ocenić skuteczność zastosowanych rozwiązań w zakresie stymulowania  współpracy przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji badawczych/jednostek naukowych w ramach powiązań kooperacyjnych oraz klastrów.

Cele szczegółowe:

  • Ocena korzyści uzyskanych przez członków powiązań kooperacyjnych/klastrów.
  • Ocena stopnia adekwatności zastosowanych narzędzi w stosunku do potrzeb i oczekiwań członków powiązań kooperacyjnych/klastrów.
  • Ocena wpływu instrumentów zastosowanych w projekcie na wzrost ilości i jakości utworzonych i istniejących powiązań kooperacyjnych/klastrów w  regionie.

Ofertę należy złożyć w Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Włocławskiej 167, 87-10 Toruń, I piętro, (sekretariat), do dnia 20 października 2015 r. do godz. 16.00.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest p. Wanda Gogulska (tel.: 56 69 95 491, 665 960 035,
e-mail: wanda.gogulska@tarr.org.pl).

Szczegółowe informacje znajdują się w PEŁNYM ZAPYTANIU OFERTOWYM.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załącznik nr 1 – Formularz oferty.
  3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie.
  4. Załącznik nr 3 – Wykaz usług.
  5. Załącznik nr 4 – Wykaz osób.

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 9 września 2016, 13:29
Dokument oglądany: 1 033 razy

powered by Exea