Zapytanie ofertowe na usługę tankowania paliw płynnych

Zamawiający:
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Włocławska 167
87-100 Toruń

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa tankowania paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej, w okresie 24 miesięcy (od daty podpisania umowy).
Miejscem realizacji tankowania (zakupu) są stacje paliw na terenie Polski.
Zamawiający nie przewiduje magazynowania paliw we własnych zbiornikach.

Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach dla paliw płynnych.

Odbiór faktury przy tankowaniu, termin płatności – 14 dni od daty wystawienia faktury.

W okresie realizacji umowy zamawiający przewiduje zakupienie paliw w ilości szacunkowej:
– etylina Pb 95 – 10.000 l
– olej napędowy – 3.500 l

Zakup paliwa realizowany będzie sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego, wynikających z odbywania wyjazdów służbowych.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający niezbędne w tym zakresie uprawnienia oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu.

Cenę oferty należy określić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania.
Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.
Wykonawca określi cenę paliw na podstawie cen obowiązujących w dniu sporządzania oferty.

Wykonawca określi wysokość udzielonego rabatu w złotych polskich. Udzielony rabat jest stały i nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy. Cena w dniu zakupu paliwa zostanie każdorazowo pomniejszona o kwotę udzielonego rabatu.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferta może zostać przesłana faksem /056/ 699 54 96, lub e-mailem na adres urbanska@tarr.org.pl bądź też dostarczona osobiście do Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu, ul. Włocławska 167 do dnia 07.04.2015 r. do godz. 16.00
Kryterium wyboru oferty – cena
Osoba upoważniona do kontaktu – Katarzyna Urbańska tel. 056 699 54 78

Dokument źródłowy: Zapytanie ofertowe na usługę tankowania paliw płynnych

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Kamil Derkowski
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 9 września 2016, 13:29
Dokument oglądany: 1 714 razy

powered by Exea