Ogłoszenie o Konkursie na wybór partnera do obsługi usług rozwojowych dla MŚP

Toruńska Agencja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń, niniejszym ogłasza Konkurs na wybór Part­nerów w celu przy­go­towa­nia i wspól­nej real­iza­cji pro­jektu real­i­zowanego w ramach Osi priorytetowej: 8. Aktywni na rynku pracy Działanie: 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie Poddziałanie: 8.5.1 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Konkurs prowad­zony będzie na zasadach określonych w Reg­u­laminie Konkursu.

Załączniki:

  1.  Reg­u­lamin Konkursu
  2.  Załącznik nr 1 — For­mu­larz oferty
  3.  Załącznik nr 2 — Oświad­cze­nie o niezaleganiu
  4.  Załącznik nr 3 — Deklaracja współpracy
  5.  Załącznik nr 4 — Oświad­cze­nie o posi­adanym doświadczeniu

 

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż na podstawie § 2 pkt. 4 i 5  oraz  § 5 pkt. 6 oraz 8 Regulaminu Konkursu na wybór partnerów w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu realizowanego w ramach Oś priorytetowa 8: Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie, Poddziałanie  8.5.1 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, w dniu 26.08.2016 r.  dokonano wyboru:

1) dla obszaru grudziądzkiego tj. obejmującego pow. brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, rypiński, wąbrzeski oraz M. Grudziądz:

Izbę Przemysłowo-Handlową w Toruniu, ul. Skłodowskiej-Curie 41, 87-100 Toruń

2) dla obszaru inowrocławsko-tucholskiego tj. obejmującego pow. inowrocławski, mogileński, nakielski, żniński, sępoleński, świecki oraz tucholski:

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

3) dla obszaru włocławskiego tj. obejmującego pow. aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, włocławski oraz M. Włocławek:

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń

4) dla obszaru bydgoskiego tj. obejmującego powiat bydgoski oraz M. Bydgoszcz:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz

jako Partnerów w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu realizowanego w ramach Poddziałanie  8.5.1 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 lutego 2017, 20:55
Dokument oglądany: 558 razy

powered by Exea