Unieważnienie Konkursu na nabór Partnerów dla branży papierniczej i poligraficznej.

W odpowiedzi na Konkurs na wybór partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 w branży papierniczej i poligraficznej, w terminie wpłynęła tylko jedna oferta firmy tj. COMBINATH Sp. j. M. i E. Nath.  Zgodnie z § 2 pkt. 4 Regulaminu Konkursu Organizator przewidział wybór minimum 3 partnerów. W związku z niespełnieniem warunku minimalnej liczby partnerów Konkurs podlega unieważnieniu na podstawie § 5 pkt. 6 oraz § 7 pkt. 7 Regulaminu.

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 lutego 2017, 20:55
Dokument oglądany: 637 razy

powered by Exea