Zapytanie ofertowe na dostawę oleju opałowego

TARR S.A. zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu oleju opalowego  na potrzeby ogrzewania bud.  A oraz podgrzewania c.w.u. zgodnie z treścią Zał. nr 1 (parametry techniczne paliwa) do nn zapytania.

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego do budynku TARR S.A. przy ul. Włocławskiej 167 w Toruniu, realizowana na podstawie cyklicznych zleceń, zgodnych z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje ok. 41 m3 oleju opałowego w okresie objętym zamówieniem, czyli w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy.
  2. Ilość oleju opałowego wskazana w pkt. 1 jest ilością szacunkową i może ulec zmniejszeniu w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego.

Rodzaj paliwa: olej opałowy (09.13.51.00 – 5 – Olej opałowy) – spełniający minimum parametry określone w Zał. nr 1

  1. Wykonawca winien posiadać aktualną koncesje na obrót paliwami.
  2. Podstawą wyceny paliwa winna być cena hurtowa oleju opałowego aktualna na dzień 14.11.2016.

W okresie objętym umową Wykonawca sprzedaje Zamawiającemu olej opałowy w ilościach wskazanych w zamówieniach i dostarcza go własnym, specjalistycznym transportem bezpośrednio do wskazanego przez Zamawiającego miejsca w terminie:

– RYGOR NORMALNY: do 12 (lub mniej w zależności od złożonej oferty) godzin od złożenia zamówienia faksem, drogą elektroniczną lub telefonicznie (w godzinach pracy Zamawiającego).

– RYGOR AWARYJNY: do 4 godzin od złożenia zamówienia faksem lub telefonicznie

 

  1. Kryteria oceny ofert

 

RAZEM MAX: 100 pkt

KRYTERIUM CENA: 96%

KRYTERIUM CZAS DOSTAWY (dla rygoru normalnego): 4%

 

KRYTERIUM CENA – najniższa cena / ceny badanej x 100 pkt X 96%

  • MAX: 96 pkt

 

KRYTERIUM CZAS DOSTAWY

  • MAX: 4 pkt

 

TERMIN REALIZACJI (dla rygoru normalnego / w godzinach) Ilość punktów do uzyskania
12 0
11 1
10 2
9 3
8 4

 

Osoba wyznaczone do kontaktu (po str. Zamawiającego)

  • Jolanta Patrzałek
  • Wojciech Górny

 

Ofertę na ww zakres prac proszę dostarczyć do dnia 16.11.2016 mailem, pocztą, fax’em lub osobiście na adres:

TARR S.A.; ul. Włocławska 167; 87-100 Toruń

Fax: (056) 699 54 99

e-mail.: wojciech.gorny@tarr.org.pl

 

  • Wykonawca zobowiązany jest do podpisania z Zamawiającym umowy na ww. zakres prac (projekt umowy załączony do postępowania).

Załączniki:

zapytanie-tarrsa-oleje-opalowy-2016

zalacznik-nr-1-do-zapytania-ofertowego

umowa-olej-opalowy-tarrsa-2016-prefinal-doc

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY USŁUG:  Dostawa oleju opałowego na potrzeby ogrzewania bud. A oraz podgrzewania cwu na terenie TPT

Toruńska Agencja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń infor­muje, iż w wyniku weryfikacji otrzymanych ofert na zakup usługi „Dostawy oleju opałowego na potrzeby ogrzewania bud. A oraz podgrzewania cwu na terenie TPT” za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy TRANS-KOL PALIWA sp. z o.o.

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Kamil Derkowski
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 lutego 2017, 20:55
Dokument oglądany: 561 razy

powered by Exea