Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania umiędzynarodowienia MŚP w województwie kujawsko-pomorskim

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na Przeprowadzenie badania umiędzynarodowienia MŚP w województwie kujawsko-pomorskim w ramach projektu SME Internationalisaton Exchange (SIE), współfinansowanego ze źródeł  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG Europa.

Przedmiotem badania są mali i średni przedsiębiorcy z województwa kujawsko-pomorskiego (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw) w zakresie umiędzynarodowienia ich działalności.

Celem głównym badania umiędzynarodowienia jest ocena potencjału internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowego stopnia internacjonalizacji oraz barier w internacjonalizacji działalności firm.

Cele szczegółowe:

  • ocena obecnej skali umiędzynarodowienia małych i średnich przedsiębiorstw,
  • ocena potencjału poszczególnych sektorów gospodarki w kierunku umiędzynarodowienia małych i średnich przedsiębiorstw,
  • ocena stopnia przygotowania przedsiębiorców do wchodzenia na nowe zagraniczne rynki,
  • ocena efektywności wsparcia regionalnych polityk i mechanizmów umiędzynarodowienia MŚP.

Ofertę należy przesłać e-mailem na adres sie@tarr.org.pl do dnia 21 października 2016 r. do godz. 16.00.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Sylwia Zygmont (tel.: 56 658 89 50, 691 719 628, e-mail: sylwia.zygmont@tarr.org.pl).

Szczegółowe infor­ma­cje zna­j­dują się w PEŁNYM ZAPYTANIU OFERTOWYM.

Załączniki:

  1. Pełne zapytanie ofertowe.
  2. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.
  3. Załącznik nr 2 – oświadczenie.
  4. Załącznik nr 3 – wykaz usług.
  5. Załącznik nr 4 – wykaz osób.

 

INFORMACJA O WYBORZE

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że zakończona została procedura wyboru wykonawcy usługi polegającej na Przeprowadzenie badania umiędzynarodowienia MŚP w województwie kujawsko-pomorskim w ramach projektu SME Internationalisaton Exchange (SIE), współfinansowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG Europa.

W odpowiedzi na opublikowane w dniu 14 października 2016 r. na stronie www.bip.tarr.org.pl zapytanie ofertowe wpłynęło siedem ofert. Dwie spośród zgłoszonych ofert spełniło wymagania minimalne określone w zapytaniu ofertowym, pięć zostało odrzuconych z przyczyn formalnych.

W wyniku przeprowadzonej oceny punktowej złożonych ofert na wykonawcę usługi została wybrana Pani Monika Kwiecińska-Zdrenka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Badań SOMA Monika Kwiecińska-Zdrenka.

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 lutego 2017, 20:55
Dokument oglądany: 603 razy

powered by Exea