Zarząd

Michał Korolko – Prezes Zarządu

adres: Toruń, ul. Włocławska 167
tel.: +48 (56) 699 55 00

Tomasz Pasikowski – Wiceprezes Zarządu

adres: Toruń, ul. Włocławska 167
tel.: +48 (56) 699 55 00

Prezes wykonuje zadania zawarte §15 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego TARR S.A.

Do zakresu obowiązków i uprawnień Prezesa Zarządu, oprócz tych, które wynikają bezpośrednio lub pośrednio z Kodeksu Spółek Handlowych, Kodeksu Pracy i Statutu Spółki oraz Regulaminu Zarządu, należy kierowanie przedsiębiorstwem Spółki oraz jej reprezentowanie, w tym w szczególności dokonywanie w imieniu Spółki czynności prawnych, a zwłaszcza zawieranie umów, z zastrzeżeniami i ograniczeniami wynikającymi z w/w aktów prawnych, a także prowadzenie polityki handlowej, marketingowej, finansowej i kadrowej Spółki.

Wiceprezes wykonuje zadania zawarte w § 15 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego TARR S.A.

Do zakresu obowiązków i uprawnień Wiceprezesa Zarządu, oprócz tych, które wynikają bezpośrednio lub pośrednio z Kodeksu Spółek Handlowych, Kodeksu Pracy, Statutu Spółki oraz Regulaminu Zarządu, należy w szczególności współdziałanie z Prezesem Zarządu w kierowaniu przedsiębiorstwem Spółki oraz kierowanie przedsiębiorstwem Spółki w razie nieobecności Prezesa Zarządu.

Historia wersji:

Podpisał: Alicja KozłowskaOpublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: 31 maja 2012Publikacja dnia: 5 czerwca 2017, 08:46
Dokument oglądany: 11 058 razy

powered by Exea