Toruń: Platforma internetowa
Numer ogłoszenia: 3904 - 2014; data zamieszczenia: 03.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , ul. Kopernika 4, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6210421 w. 23, 25.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka handlowa z udziałem podmiotów publicznych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Platforma internetowa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wdrożenie platformy internetowej składającej się z serwisu www wraz z systemem CMS, generatora wniosków aplikacyjnych, generatora wniosków płatniczych i systemu obsługi wnioskodawcy wraz z przekazaniem kodów źródłowych na zasadzie licencji niewyłącznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do SIWZ - Specyfikacja techniczno-funkcjonalna platformy internetowej dla projektu pn. Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.00.00.00-5, 72.21.22.20-7, 72.21.25.17-6, 72.26.30.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 63.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Stosowne pełnomocnictwa

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania istotnych zmian umowy oraz określa warunki takiej zmiany w przypadku: 1) konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia, 2) braku lub przerwania dofinansowania projektu pn. Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim, współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu; Schemat: fundusz powiązań kooperacyjnych, oś priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, 3) w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie podlegać będzie kwota podatku VAT, kwota netto pozostanie bez zmian, 4) konieczności zmiany osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia wskazanych w ofercie Wykonawcy. Osoby zastępujące muszą spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, a Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów Zamawiającego (Wykaz osób stanowiący Załącznik do SIWZ, CV, dyplom ukończenia szkół wyższych - w formach wskazanych w SIWZ), 5) konieczności zmiany terminów realizacji zamówienia z przyczyn, leżących po stronie Zamawiającego, 6) wystąpienia siły wyższej. Siła wyższa oznacza wydarzenia nieprzewidywalne i poza kontrolą Stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu. Aneks do umowy o przedmiotowe zamówienie wymagać będzie dla swojej ważności zachowania formy pisemnej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tarr.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.01.2014 godzina 09:00, miejsce: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim, współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu; Schemat: fundusz powiązań kooperacyjnych, oś priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak