Ogłoszenie Konkursu wyboru przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. – IoT North Poland Hub Partnerów technologicznych na potrzeby projektu wsparcia branży gastronomicznej w województwie kujawsko-pomorskim w zakresie usług logistycznych świadczonych za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej (wersja archiwalna: 11.05.2021, godz. 12:42)

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń, niniejszym, w związku z wejś­ciem w życie Uch­wały Zarzą­du TARR S.A. z dn. 30 mar­ca 2021 r., ogłasza Konkurs wyboru przez Toruńską Agencję Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. – IoT North Poland Hub Part­nerów tech­no­log­icznych na potrze­by pro­jek­tu wspar­cia branży gas­tro­nom­icznej w wojew­ództwie kujawsko-pomorskim w zakre­sie usług logisty­cznych świad­c­zonych za pośred­nictwem dedykowanej plat­formy inter­ne­towej.

Konkurs prowad­zony będzie na zasadach określonych w Reg­u­laminie Konkur­su.

Załączni­ki:

  1. Uch­wała nr 01/03/2021 Zarzą­du Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego z siedz­ibą w Toruniu z dnia 30 mar­ca 2021 r. w spraw­ie  ogłoszenia konkur­su na wybór przez Toruńską Agenc­je Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. — IoT North Poland part­nerów tech­no­log­icznych na potrze­by pro­jek­tu wspar­cia branży gas­tro­nom­icznej w wojew­ództwie kujawsko-pomorskim w zakre­sie usług logisty­cznych świad­c­zonych za pośred­nictwem dedykowanej plat­formy inter­ne­towej.
  2. Reg­u­lamin Konkur­su
  3. For­mu­la­rz ofer­ty
  4. Oświad­cze­nie o nieza­le­ga­niu z płat­noś­ci­a­mi
  5. Deklarac­ja współpra­cy

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Paulina Rutz
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 11 maja 2021, 12:42
Dokument oglądany: 0 razy