ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę tankowania paliw płynnych

Przed­miotem zamówienia jest dostawa paliw płyn­nych w sys­temie bez­gotówkowym na potrze­by tankowa­nia pojazdów służbowych oraz tankowa­nia sprzę­tu spali­nowego będącego włas­noś­cią Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. oraz wydanie kart elek­tron­icznych 3 szt. /docelowo planowane jest rozsz­erze­nie flo­ty o 3 dodatkowe samo­chody do koń­ca 2019 r./ służą­cych do bez­gotówkowego dokony­wa­nia transakcji w okre­sie 24 m-cy obow­iązy­wa­nia umowy.

Więcej infor­ma­cji zna­j­du­je się w załącznikach.

Osobą upoważnioną do kon­tak­tów ze strony Zamaw­ia­jącego jest Pani Katarzy­na Urbańs­ka, tel. 56 699 54 78, e-mail: katarzyna.urbanska@tarr.org.pl

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Zapy­tanie ofer­towe
  2. For­mu­la­rz ofer­towy (word)

 

Historia wersji:

  • 5.02.2019, godz. 10:15 opub­likowane przez: Alic­ja Wój­cik (obec­nie wyświ­et­lona treść)
  • 5.02.2019, godz. 10:14 opub­likowane przez: Alic­ja Wój­cik
Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 5 lutego 2019, 10:15
Dokument oglądany: 36 razy

powered by Exea