TARRSA/UD_EKSPORT/1/2018 — Usługi doradcze dla startujących eksporterów — strategie internacjonalizacji działalności gospodarczej

Dnia 15.10.2018 r.

Ogłosze­nie o zamówie­ni­u_T­ED_2018-OJS198-448323-pl

SIWZ_Doradztwo_Fundusz_Eksportowy

Załącznik nr 1 do SIWZ — Opis Przed­mio­tu Zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ — Wzór Umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ Formularz_oferty

Załącznik nr 4 do SIWZ — edy­towal­ny JEDZ

Załącznik nr 5 do SIWZ — Zobow­iązanie pod­mio­tu trze­ciego

Załącznik nr 6 do SIWZ — Oświad­cze­nie doty­czące grupy kap­i­tałowej

Załącznik nr 7 do SIWZ — Oświad­cze­nie o braku pod­staw do wyk­luczenia

Załącznik nr 8 do SIWZ — Wykaz usług

Załącznik nr 9 do SIWZ — Wykaz osób

Załącznik nr 10 do SIWZ -Opis środ­ków orga­ni­za­cyjno-tech­nicznych

Dnia 26.10.2018 r.

Zmi­ana treś­ci siwz, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Ogłosze­nie o zmi­an­ie ogłoszenia ENOTICES_TARR-2018163437-NF14-PL

Ogłosze­nie o zmi­an­ie ogłoszenia ENOTICES_TARR-2018–163473-NF14-PL-1-zmiana ter­minu składa­nia ofert

Dnia 02.11.2018 r.

Wyjaśnienia treś­ci SIWZ_02.11.2018

Historia wersji:

Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: 02.11.2018Publikacja dnia: 2 listopada 2018, 12:17
Dokument oglądany: 166 razy

powered by Exea