TARR/INŻYNIER-KONTRAKTU/POIG_5.3/2011 (wersja archiwalna: 12.07.2011, godz. 12:08)

Pełnie­nie funkcji Inżyniera Kon­trak­tu dla real­iza­cji inwest­y­cji: pod nazwą: „Rozbu­dowa i Rozwój Dzi­ałal­noś­ci Toruńskiego Parku Tech­no­log­icznego real­i­zowanego w ramach: POIG 2007–2013; Oś Pri­o­ry­te­towa 5; Dyfuz­ja innowacji – Dzi­ałanie 5.3”

Pli­ki do pobra­nia:

Ze wzglę­du na duży rozmi­ar plików doku­men­tac­ja, udostęp­ni­ana była poprzez ser­w­er FTP.

Załączni­ki:

Zakończe­nie postępowa­nia:

Aktu­al­iza­c­ja z dn. 12.07.2011:

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował:
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 12 lipca 2011, 12:08
Dokument oglądany: 0 razy