TARR/PROJ_BAD/PN/2012 (wersja archiwalna: 17.09.2012, godz. 14:22)

Przed­miot zamówienia:

Przeprowadze­nie bada­nia przed­siębiorstw i insty­tucji otoczenia biz­ne­su z wojew­ództ­wa kujawsko-pomorskiego na potrze­by pro­jek­tu Współpra­ca na rzecz budowa­nia zdol­noś­ci innowa­cyjnych przed­siębiorstw w region­ie kujawsko-pomorskim.

Załączni­ki:

 

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Kamil Derkowski
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 17 września 2012, 14:22
Dokument oglądany: 0 razy

powered by Exea