TARR/PROJ_BAD/PN/2012 (wersja archiwalna: 22.04.2014, godz. 12:50)

Przed­miot zamówienia:

Przeprowadze­nie bada­nia przed­siębiorstw i insty­tucji otoczenia biz­ne­su z wojew­ództ­wa kujawsko-pomorskiego na potrze­by pro­jek­tu Współpra­ca na rzecz budowa­nia zdol­noś­ci innowa­cyjnych przed­siębiorstw w region­ie kujawsko-pomorskim.

Załączni­ki:

 

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Kamil Derkowski
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 22 kwietnia 2014, 12:50
Dokument oglądany: 0 razy

powered by Exea