TARR/PROJ_BAD/PN/2012 (wersja archiwalna: 14.08.2012, godz. 17:59)

Przed­miot zamówienia:

Przeprowadze­nie bada­nia przed­siębiorstw i insty­tucji otoczenia biz­ne­su z wojew­ództ­wa kujawsko-pomorskiego na potrze­by pro­jek­tu Współpra­ca na rzecz budowa­nia zdol­noś­ci innowa­cyjnych przed­siębiorstw w region­ie kujawsko-pomorskim.

 

Załączni­ki:

 

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował:
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 14 sierpnia 2012, 17:59
Dokument oglądany: 0 razy

powered by Exea