Zapytanie ofertowe na realizację usługi wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości należących do TARR S.A. (wersja archiwalna: 11.12.2017, godz. 11:51)

Załączni­ki:

 

INFORMACJAWYBORZE DOSTAWCYWYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH NA POTRZEBY TARR S.A.”

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń infor­muje, iż w wyniku wery­fikacji otrzy­manych ofert na „Wywóz odpadów komu­nal­nych na potrze­by TARR S.A.” za najko­rzyst­niejszą została uznana ofer­ta firmy Miejskie Przed­siębiorstwo Oczyszcza­nia Sp. z o.o. w Toruniu.

Załącznik:

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Kamil Derkowski
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 11 grudnia 2017, 11:51
Dokument oglądany: 0 razy