Zapytanie ofertowe — zakup i dostawa mebli biurowych dla Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (wersja archiwalna: 31.08.2017, godz. 09:56)

Załączni­ki:

10.08.2017 zapy­tanie o cenę meble

10.08.2017 Specy­fikac­ja

 

INFORMACJAWYBORZE DOSTAWCY

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń infor­muje, iż w wyniku wery­fikacji otrzy­manych ofert na „Zakup i dostawę mebli biurowych dla Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A.” za najko­rzyst­niejszą została uznana ofer­ta firmy Towarzyst­wo Gospo­dar­cze Piotr Surowy Byd­goszcz.

Załącznik:

Infor­ma­c­ja o wyborze ofer­ty

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Kamil Derkowski
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 31 sierpnia 2017, 09:56
Dokument oglądany: 0 razy

powered by Exea