Przedmiot zamówienia: zakup i dostarczenie środków czystości (wersja archiwalna: 3.01.2018, godz. 10:08)

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­jący”), infor­muje o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego na zakup i dostar­cze­nie środ­ków czys­toś­ci:

 

 • Ręczni­ki ZZ białe a’4000 – 15 kar­tonów,
 • Cilit Bang kamień i rdza 750 mln – 3 szt.,
 • Cilit do baterii – 4 szt.
 • Płyn do WC Tytan 5l – 5 szt.,
 • Płyn do mycia podłóg 5l – 5 szt.,
 • Odświeżacz powi­etrza w aero­zolu – 10 szt.,
 • Ręczni­ki kuchenne typu Regi­na 100% celu­loza 3 warst­wowy – 53 m dł. – 15 rolek
 • Papi­er toale­towy typu Jum­bo biały– 5 worków
 • Van­ish w are­o­zolu do dywanów – 5 szt.
 • Pron­to 250 ml – 5 szt.
 • Płyn do mycia naczyń PUR bal­sam – 2 szt.
 • Ścier­ki do podłóg 50 x 58 /pomarańczowe/ - 20 szt. MIKROFIBRA
 • Mydło w płynie 5 l – 4 szt.
 • Wor­ki 35 l – folia wzmoc­niona – 40 szt.
 • Wor­ki 60 l – folia wzmoc­niona – 60 szt.

 

Wartość sza­cunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro

Ofer­ta może zostać przesłana e‑mailem na adres katarzyna.urbanska@tarr.org.pl bądź też dostar­c­zona oso­biś­cie do Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. w Toruniu, ul. Włocławska 167 do dnia 05.01.2018 r. do godz. 13.00.

Czas real­iza­cji zamówienia 08.01.2018r.

Kry­teri­um wyboru ofer­ty – cena

Oso­ba upoważniona do kon­tak­tu – Katarzy­na Urbańs­ka tel. 056 699 54 78

Załącznik:

Zapy­tanie o cenę

 

 

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Kamil Derkowski
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 3 stycznia 2018, 10:08
Dokument oglądany: 0 razy