TARRSA/EE/1/2018 — Przetarg nieograniczony na Kompleksową dostawę energii elektrycznej (sprzedaż i usługa dystrybucji) (wersja archiwalna: 21.08.2018, godz. 12:34)

Dnia 21.08.2018 r.

Ogłosze­nie o zamówieniu_nr 606594

SIWZ_TARRSA_energia_2018_FINISH

Załącznik nr 1 do SIWZ — For­mu­la­rz Ofer­ty

Załącznik nr 1a do SIWZ — Zestaw­ie­nie cenowe

Załącznik nr 2 do SIWZ — Oświad­cze­nie wstęp­ne o spełnie­niu warunk­ów udzi­ału w postępowa­niu

Załącznik nr 3 do SIWZ — Oświad­cze­nie wstęp­ne o braku pod­staw wyk­luczenia

Załącznik nr 4 do SIWZ — Zobow­iązanie pod­mio­tu trze­ciego

Załącznik nr 5 do SIWZ — Oświad­cze­nie doty­czące grupy kap­i­tałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ — Oświad­cze­nie doty­czące braku orzeczeń i wyroków

Załącznik nr 7 do SIWZ — Wykaz dostaw

Załącznik Nr 8 do SIWZ — Istotne postanowienia umowy

 

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 21 sierpnia 2018, 12:34
Dokument oglądany: 0 razy