TARRSA/EE/1/2018 — Przetarg nieograniczony na Kompleksową dostawę energii elektrycznej (sprzedaż i usługa dystrybucji) (wersja archiwalna: 13.09.2018, godz. 08:41)

Dnia 21.08.2018 r.

Ogłosze­nie o zamówieniu_nr 606594

SIWZ_TARRSA_energia_2018_FINISH

Załącznik nr 1 do SIWZ — For­mu­la­rz Ofer­ty

Załącznik nr 1a do SIWZ — Zestaw­ie­nie cenowe

Załącznik nr 2 do SIWZ — Oświad­cze­nie wstęp­ne o spełnie­niu warunk­ów udzi­ału w postępowa­niu

Załącznik nr 3 do SIWZ — Oświad­cze­nie wstęp­ne o braku pod­staw wyk­luczenia

Załącznik nr 4 do SIWZ — Zobow­iązanie pod­mio­tu trze­ciego

Załącznik nr 5 do SIWZ — Oświad­cze­nie doty­czące grupy kap­i­tałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ — Oświad­cze­nie doty­czące braku orzeczeń i wyroków

Załącznik nr 7 do SIWZ — Wykaz dostaw

Załącznik Nr 8 do SIWZ — Istotne postanowienia umowy

Dnia 28.08.2018 r.

Ogłosze­nie o zamówieniu_nr 606594

Zmi­ana treś­ci siwz, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Załącznik-nr-1a-Zestaw­ie­nie-cenowe_po_zmi­anach

Dnia 04.09.2018 r.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Ogłosze­nie o zmi­an­ie ogłoszenia nr 500211968_04.09.18

Dnia 06.09.2018 r.

Wyjaśnienia treś­ci SIWZ, zmi­ana treś­ci siwz_06.09.2018

Załącznik Nr 8 do SIWZ — Istotne postanowienia umowy_ZMIANY

Ogłosze­nie o zmi­an­ie ogłoszenia nr 500213561

Dnia 11.09.2018 r.

Infor­ma­c­ja z otwar­cia ofert_11.09.2018

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 13 września 2018, 08:41
Dokument oglądany: 0 razy