TARRSA/RB/ANDERSA/1/2018 — Przetarg nieograniczony pn. „Rozbudowa Toruńskiego Parku Technologicznego dotycząca budowy infrastruktury na nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Andersa” (wersja archiwalna: 28.06.2018, godz. 15:47)

Dnia 15.06.2018 r.

Ogłosze­nie o zamówie­niu — nr 571063

SIWZ_TARRSA_przetarg_na_budowę_infrast_Andersa_2018

Załącznik nr 1 do SIWZ — For­mu­la­rz Oferty_TARRSA_RB_ANDERSA_1_2018

Załącznik nr 1a do SIWZ — Załącznik do For­mu­la­rza Ofer­ty TARRSA_RB_ANDERSA_1_2018

Załącznik nr 1b do SIWZ — Wykaz Cen TARRSA_RB_ANDERSA_1_2018

Załącznik nr 2 do SIWZ — Oświad­cze­nie wstęp­ne o spełnie­niu warunk­ów udzi­ału w postępowaniu_TARRSA_RB_ANDERSA_1_2018

Załącznik nr 3 do SIWZ — Oświad­cze­nie wstęp­ne o braku pod­staw wyk­luczenia TARRSA_RB_ANDERSA_1_2018

Załącznik nr 4 do SIWZ — Oświad­cze­nie doty­czące braku orzeczeń i wyroków_TARRSA_RB_ANDERSA_1_2018

Załącznik nr 5 do SIWZ — Zobow­iązanie pod­mio­tu trze­ciego TARRSA_RB_ANDERSA_1_2018

Załącznik nr 6 do SIWZ — Oświad­cze­nie doty­czące grupy kap­i­tałowej TARRSA_RB_ANDERSA_1_2018

Załącznik nr 7 do SIWZ — Wykaz osób TARRSA_RB_ANDERSA_1_2018

Załącznik nr 8 do SIWZ — Wykaz robót TARRSA_RB_ANDERSA_1_2018

Załącznik nr 9 do SIWZ — Opis Przed­mio­tu Zamówienia TARRSA_RB_ANDERSA_1_2018

Załącznik nr 9 do SIWZ — Doku­men­tac­ja

Załącznik nr 10 do SIWZ — Wzór umowy TARRSA_RB_ANDERSA_1_2018

Dnia 28.06.2018 r.

Ogłosze­nie o zmi­an­ie ogłoszenia o zamówie­niu nr 500149816

Odpowiedzi na pyta­nia Wykon­aw­cy, zmi­ana tresci siwz, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 28 czerwca 2018, 15:47
Dokument oglądany: 0 razy