TARRSA/SZKOLENIA_INFO/4/2018 — „Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu pn. „CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego” (wersja archiwalna: 8.11.2018, godz. 14:56)

Dnia 02.11.2018 r.

Ogłosze­nie o zamówie­ni­u_T­ED_2018-OJS211-482511-pl

Ogłosze­nie o spros­towa­niu ogłoszenia o zamówie­niu ENOTICES_166279

SIWZ_TARRSA_Szkolenia_informatyczne_FINISH

Załącznik nr 1 do SIWZ — SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 do SIWZWZÓR UMOWY

Załącznik nr 3 do SIWZFORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 4 do SIWZ — OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

Załącznik nr 5 do SIWZ — OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

Załącznik nr 6 do SIWZ — ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO

Załącznik nr 7 do SIWZ — OŚWIADCZENIE — GRUPA KAPITAŁOWA

Załącznik nr 8 do SIWZWYKAZ USŁUG

Załącznik nr 9 do SIWZWYKAZ OSÓB

Załącznik nr 10 do SIWZ — OŚWIADCZENIE O BRAKU WYDANIA ORZECZEŃ I WYROKÓW

iden­ty­fika­tor postępowa­nia na plat­formie mini­Por­tal: 1fc018e3-eaa7-4277–984e-bd7c35f90cc0

klucz pub­liczny: dostęp­ny na plat­formie mini­Por­tal w szczegółach postępowa­nia

Zamaw­ia­ją­cy infor­mu­je, że obec­nie jest w trak­cie real­iza­cji pro­ce­dury przyz­na­nia przez Min­is­terst­wo Cyfryza­cji Zamaw­ia­jące­mu adresu skrzyn­ki na por­talu ePuap, niezbęd­nej do przesła­nia przez Wykon­aw­ców ofert. Zamaw­ia­ją­cy poin­for­mu­je na niniejszej stron­ie o przyz­na­niu adresu skrzyn­ki ePuap. W przy­pad­ku nieprzyz­na­nia adresu skrzyn­ki przed upły­wem ter­minu składa­nia ofert Zamaw­ia­ją­cy dokona prze­sunię­cia tego ter­minu. Z tego wzglę­du zale­ca się zain­tere­sowanym Wykon­aw­com mon­i­torowanie na bieżą­co komu­nikatów zamieszczanych na niniejszej stron­ie.

Dnia 08.11.2018 r.

Ogłosze­nie o spros­towa­niu ENOTICES_zmiana ter­minu

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT_08.11.2018

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 8 listopada 2018, 14:56
Dokument oglądany: 0 razy

powered by Exea