TARRSA/SZKOLENIA_INFO/4/2018 — „Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu pn. „CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego” (wersja archiwalna: 9.11.2018, godz. 15:33)

Dnia 02.11.2018 r. Ogłosze­nie o zamówie­ni­u_T­ED_2018-OJS211-482511-pl Ogłosze­nie o spros­towa­niu ogłoszenia o zamówie­niu ENOTICES_166279 SIWZ_TARRSA_Szkolenia_informatyczne_FINISH Załącznik nr 1 do SIWZ — SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZWZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZFORMULARZ OFERTY Załącznik nr 4 do SIWZ — OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW Załącznik nr 5 do SIWZ — OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Załącznik nr 6 do SIWZ — ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO Załącznik nr 7 do SIWZ — OŚWIADCZENIE — GRUPA KAPITAŁOWA Załącznik nr 8 do SIWZWYKAZ USŁUG Załącznik nr 9 do SIWZWYKAZ OSÓB Załącznik nr 10 do SIWZ — OŚWIADCZENIE O BRAKU WYDANIA ORZECZEŃ I WYROKÓW iden­ty­fika­tor postępowa­nia na plat­formie mini­Por­tal: 1fc018e3-eaa7-4277–984e-bd7c35f90cc0 klucz pub­liczny: dostęp­ny na plat­formie mini­Por­tal w szczegółach postępowa­nia Zamaw­ia­ją­cy infor­mu­je, że obec­nie jest w trak­cie real­iza­cji pro­ce­dury przyz­na­nia przez Min­is­terst­wo Cyfryza­cji Zamaw­ia­jące­mu adresu skrzyn­ki na por­talu ePuap, niezbęd­nej do przesła­nia przez Wykon­aw­ców ofert. Zamaw­ia­ją­cy poin­for­mu­je na niniejszej stron­ie o przyz­na­niu adresu skrzyn­ki ePuap. W przy­pad­ku nieprzyz­na­nia adresu skrzyn­ki przed upły­wem ter­minu składa­nia ofert Zamaw­ia­ją­cy dokona prze­sunię­cia tego ter­minu. Z tego wzglę­du zale­ca się zain­tere­sowanym Wykon­aw­com mon­i­torowanie na bieżą­co komu­nikatów zamieszczanych na niniejszej stron­ie. Dnia 08.11.2018 r. Ogłosze­nie o spros­towa­niu ENOTICES_zmiana ter­minu ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT_08.11.2018

Dnia 09.11.2018 r.

Wyjaśnienia treś­ci SIWZ_09.11.2018

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 9 listopada 2018, 15:33
Dokument oglądany: 0 razy

powered by Exea