Informacja o anulowaniu postępowania ofertowego dot. świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej na rzecz TARR S.A. w Toruniu (wersja archiwalna: 18.12.2015, godz. 11:10)

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­jący”), infor­muje o anu­lowa­niu postępowa­nia ofer­towego ogłos­zonego dn. 16.12.2015 r. dot. świad­czenia usług teleko­mu­nika­cyjnych w zakre­sie tele­fonii stacjonarnej na rzecz TARR S.A. w Toruniu w związku z koniecznoś­cią sko­ry­gowa­nia niespójnoś­ci w powyższym zapy­ta­niu.

Postępowanie zostanie wznowione w późniejszym ter­minie.

Historia wersji:

  • 9.09.2016, godz. 13:29 opun­likowane przez: Alic­ja Wój­cik
  • 18.12.2015, godz. 11:10 opub­likowane przez: Alic­ja Wój­cik
  • 18.12.2015, godz. 11:10 opub­likowane przez: Alic­ja Wój­cik (obec­nie wyświ­et­lona treść)
Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 18 grudnia 2015, 11:10
Dokument oglądany: 0 razy

powered by Exea