INFORMACJA O WYBORZE DOSTAWCY ŚRODKÓW CZYSTOŚCI (wersja archiwalna: 21.03.2016, godz. 11:01)

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń infor­muje, iż w wyniku wery­fikacji otrzy­manych ofert na zakup i dostawę środ­ków czys­toś­ci za najko­rzyst­niejszą została uznana ofer­ta firmy LOGOS S.C. K. Rutec­ki, P. Syczyło.

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 21 marca 2016, 11:01
Dokument oglądany: 0 razy