INFORMACJA O WYBORZE DOSTAWCY USŁUG KURIERSKICH (wersja archiwalna: 15.03.2016, godz. 14:20)

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń infor­muje, iż w wyniku wery­fikacji otrzy­manych ofert na świad­cze­nie Usług kuri­er­s­kich za najko­rzyst­niejszą została uznana ofer­ta firmy x‑post.pl.

 

W związku z fak­tem, iż wyło­niony wykon­aw­ca odstąpił od pod­pisa­nia umowy, TARR S.A. zle­ci wyko­nanie usług kuri­er­s­kich fir­mie UPS Pol­s­ka, która w postępowa­niu o udzie­le­nie zamówienia uzyskała kole­jną najwyższą liczbę punk­tów.

Historia wersji:

  • 27.02.2017, godz. 20:55 opun­likowane przez: Alic­ja Wój­cik
  • 15.03.2016, godz. 14:20 opub­likowane przez: Alic­ja Wój­cik (obec­nie wyświ­et­lona treść)
  • 9.03.2016, godz. 12:14 opub­likowane przez: Alic­ja Wój­cik
Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 15 marca 2016, 14:20
Dokument oglądany: 0 razy