Nadzór nad prawidłową pracą kotłowni (wersja archiwalna: 5.09.2016, godz. 14:52)

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­jący”), infor­muje o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego na zakup usłu­gi nad­zoru nad praw­idłową pracą kotłowni ole­jowej Zlece­nio­daw­cy mieszczącej się w budynku Cen­trum Trans­feru Tech­nologii w Toruniu przy ul. Włocławskiej 167. Szczegóły zapy­ta­nia zna­j­du­ją się w załączniku.

Załączni­ki:

  1. Szczegółowe zapy­tanie ofer­towe
  2. For­mu­la­rz ofer­towy

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 5 września 2016, 14:52
Dokument oglądany: 0 razy

powered by Exea