Ogłoszenie o Konkursie na nabór Partnerów dla branży spożywczej. (wersja archiwalna: 11.01.2016, godz. 11:43)

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń, niniejszym ogłasza Konkurs na wybór Part­nerów w celu przy­go­towa­nia i wspól­nej real­iza­cji pro­jek­tu real­i­zowanego w ramach Oś pri­o­ry­te­towa: 1. Wzmoc­nie­nie innowa­cyjnoś­ci i konkuren­cyjnoś­ci gospo­dar­ki regionu Dzi­ałanie: 1.5 Opra­cow­anie i wdrażanie nowych mod­eli biz­ne­sowych dla MŚP Pod­dzi­ałanie: 1.5.2 Wspar­cie pro­ce­su umiędzy­nar­o­dowienia przed­siębiorstw Region­al­nego Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Wojew­ództ­wa Kujawsko-Pomorskiego 2014–2020 w branży spoży­w­czej.

Konkurs prowad­zony będzie na zasadach określonych w Reg­u­laminie Konkur­su.

 Załączni­ki:

 1. Reg­u­lamin Konkur­su dla branży spoży­w­czej.
 2. For­mu­la­rz ofer­ty dla branży spoży­w­czej.
 3. Załącznik nr 2 — Pełnomoc­nict­wo.
 4. Załącznik nr 3a — Oświad­cze­nie o nieza­le­ga­niu z płat­noś­ci­a­mi (oso­by prawne).
 5. Załącznik nr 3b — Oświad­cze­nie o nieza­le­ga­niu z płat­noś­ci­a­mi (oso­by fizy­czne).
 6. Załącznik nr 4a — Deklarac­ja współpra­cy (oso­by prawne).
 7. Załącznik nr 4b — Deklarac­ja współpra­cy (oso­by fizy­czne).
 8. For­mu­la­rz ofer­ty dla branży spoży­w­czej — wer­s­ja edy­towal­na.
 9. Załącznik nr 2 — Pełnomoc­nict­wo — wer­s­ja edy­towal­na.
 10. Załącznik nr 3a — Oświad­cze­nie o nieza­le­ga­niu z płat­noś­ci­a­mi (oso­by prawne) — wer­s­ja edy­towal­na.
 11. Załącznik nr 3b — Oświad­cze­nie o nieza­le­ga­niu z płat­noś­ci­a­mi (oso­by fizy­czne) — wer­s­ja edy­towal­na.
 12. Załącznik nr 4a — Deklarac­ja współpra­cy (oso­by prawne) — wer­s­ja edy­towal­na.
 13. Załącznik nr 4b — Deklarac­ja współpra­cy (oso­by fizy­czne) — wer­s­ja edy­towal­na.

 

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 11 stycznia 2016, 11:43
Dokument oglądany: 0 razy

powered by Exea