Przedmiot zamówienia: jednorazowa usługa wymiany/naprawy zespołu napędowego i koła zębatego do Lexmark X945e wraz z zakupem powyższych części (wersja archiwalna: 7.04.2016, godz. 13:27)

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­jący”), infor­muje o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego na jed­no­ra­zową usługę wymiany/naprawy zespołu napę­dowego i koła zębat­ego do Lex­mark X945e wraz z zaku­pem powyższych częś­ci.

Wartość sza­cunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.

Ter­min wymi­any zestawu do uzgod­nienia.

Ter­min złoże­nia ofer­ty cenowej do dnia 12.04.2016r. do godz. 16.00.

Ofer­ty moż­na składać oso­biś­cie w sekre­taria­cie Spół­ki przy ul. Włocławskiej 167, lub mailowo na adres jolanta.patrzalek@tarr.org.pl

Kry­teri­um wyboru ofer­ty – cena 100%.

Historia wersji:

  • 27.02.2017, godz. 20:55 opun­likowane przez: Alic­ja Wój­cik
  • 7.04.2016, godz. 13:27 opub­likowane przez: Alic­ja Wój­cik (obec­nie wyświ­et­lona treść)
  • 7.04.2016, godz. 13:26 opub­likowane przez: Alic­ja Wój­cik
Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 7 kwietnia 2016, 13:27
Dokument oglądany: 0 razy