Przedmiot zamówienia: ubezpieczenie floty samochodowej TARR SA (wersja archiwalna: 28.11.2016, godz. 11:06)

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­ją­cy”), infor­muje o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego na zakup usłu­gi ubez­pieczenia flo­ty samo­chodowej Zlece­nio­daw­cy.

 

Wszelkie infor­ma­c­je doty­czące zamówienia zna­j­du­ją się pod adresem https://www.mentor.pl/_198

 

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 28 listopada 2016, 11:06
Dokument oglądany: 0 razy

powered by Exea