Zapytanie ofertowe na zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących (wersja archiwalna: 22.08.2016, godz. 15:53)

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego zaprasza do złoże­nia ofer­ty na sukcesy­wną dostawę ton­erów i tuszy, taśm oraz mate­ri­ałów eksploat­a­cyjnych do urządzeń wielo­funkcyjnych, druku­ją­cych, kserokopi­arek, fak­sów /bębnów i pojem­ników na zużyte ton­ery itp./ dla TARR S.A wskazanych w zał. nr 1 do Zapy­ta­nia ofer­towego, tj. w For­mu­la­rzu ofer­towym. Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z załąc­zony­mi doku­men­ta­mi.

  1. Pełne Zapy­tanie ofer­towe
  2. For­mu­la­rz ofer­towy (doc)
  3. For­mu­la­rz cenowy (xlsx)
  4. Wzór umowy

Odpowiedzi na pyta­nia do postępowa­nia:

  1. Odpowiedź na pytanie z dnia 22.08.2016 r.

 

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 22 sierpnia 2016, 15:53
Dokument oglądany: 0 razy