TARR/OLEJ/2008

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DLA TARR S.A. (2008/2009)

TARR S.A.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kopernika 4, 87-100 Toruń

TARR/OLEJ/2008

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA
DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DLA TARR S.A. (2008/2009)

OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów
Wojciech Górny , Wojciech Piontek
Adres
ul. Kopernika 4 /Włocławska 167
Kod pocztowy
87-100 Toruń
Miejscowość
Toruń
Kraj
Polska
Telefon
(056) 657 72 96
Faks
(056) 622 28 99 lub 654 88 24
Poczta elektroniczna (e-mail)
sekretariat@tarr.org.pl; gorny@tarr.org.pl
Adres internetowy (URL)
www.tarr.org.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 1. Całkowita wartość lub zakres usługi: poniżej progów unijnych
 2. Wymagane wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedsięwzięcie obejmuje sukcesywną dostawę oleju opałowego potrzebnego do ogrzewania budynków TARR S.A. przy ul. Włocławskiej 167 realizowaną na podstawie cyklicznych zleceń, zgodnych z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
  Klasyfikacja przedmiotu zamówienia zgodnie z CPV: 23-12-21-00-9
 4. Warunki uzyskania SIWZ: do 06.02.2008r. (Dział Inwestycyjno-Administracyjny; ul. Włocławska 167; 87-100 Toruń, pocztą lub e-mail) lub na stronie Zamawiającego: WWW.tarr.org.pl
 5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych
 6. Termin składania ofert: 06.02.2008 r. godz. 12:00
 7. Miejsce składania ofert: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Włocławska 167 87-100 Toruń pokój nr 224 (SEKRETARIAT)
 8. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert
 9. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 06.02.2008 r. godz. 12:30
  miejsce:
  Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Włocławskiej 167; 87-100 Toruń
 10. Zamówienie dotyczy projektu / programu finansowanego ze środków UE: nie dotyczy
 11. Termin wykonania zamówienia (termin wymagany): w terminie do dnia 31.12.2009
 12. Kryterium oceny ofert: cena – 100%
 13. Warunki udziału w postępowaniu:

1 O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki wynikające z art. 22 ust 1 Ustawy tzn.:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy¬konania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za¬pewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2 W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego:
a) w odniesieniu do warunków wymaganych dotyczących potencjału technicznego i ekonomicznego, Wykonawcy muszą łącznie spełniać wymagane warunki,
b) w odniesieniu do pozostałych warunków wymaganych każdy z Wykonawców musi udokumentować spełnienie tych warunków.
Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków, stosując formułę: spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów.

1. Wykonawcy składający Ofertę, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, powinni złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków wynikających z artykułu 22 ust. 1 Ustawy (wg wzoru oświadczenia w załączniku nr 4 do Specyfikacji);
b) wykaz podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako podwykonawcy z zakresem wykonywanych prze nich czynności.

Ponadto do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
d) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu z rejestru handlowego, Krajowego Rejestru Sądowego,)
e) w przypadku kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie za¬mó¬wie¬nia – dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z zapisami Art. 23 Ustawy,
f) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karne¬go w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
g) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
h) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
i) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
j) koncesja na obrót paliwami ciekłymi wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

2. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zwanych dalej Partnerami) w odniesieniu do oświadczeń i dokumentów Zamawiający wymaga:
a) Partnerzy muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego;
b) oferta musi być podpisana w taki sposób aby prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów;
c) każdy z Partnerów oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy; d) wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z Pełnomocnikiem.

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy składaniu wymaganych dokumentów zastosowanie ma ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz. 605)

4. Forma dokumentów
a) Dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie musi być opatrzone adnotacją „za zgodność z oryginałem”.

Bliższe informacje można uzyskać:
w Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Osoby upoważnione do kontaktów: Wojciech Górny, Wojciech Piontek
Adres: ul. Włocławska 167; 87-100 Toruń
Tel./fax: (056) 657 77 60/ (056) 657 72 93
e-mail/www: gorny@tarr.org.pl; www.tarr.org.pl

Pliki do pobrania:
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie zostało umieszczone na portalu UZP z numerem 18329-2008.
Uwagi:

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r Nr 164, poz. 1163 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę oleju opałowego dla TARR S.A.(2008/2009)” najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez następującego Wykonawcę:

Nr oferty NAZWA FIRMY CENA ILOŚĆ PKT (CENA) ILOŚĆ PKT (RAZEM)
2 Firma „TANK” Sp. J. W. Konczalski, M. Konczalski 2.515,64 zł/1 m3 100 100

Uzasadnienie: Firma „TANK” Sp. J. W. Konczalski, M. Konczalski spełnia przewidziane treścią SIWZ warunki formalne i techniczne. Przedstawiła ofertę z najniższą ceną (kryterium wyboru oferty – CENA 100%).

Pozostali Wykonawcy:

Nr oferty NAZWA FIRMY CENA ILOŚĆ PKT (CENA) ILOŚĆ PKT (RAZEM)
1 CNT Spółka z o.o. ul. 21 Stycznia 1 89-200 Szubin 2.524,18 zł / 1 m3 99,66 99,66

Uzasadnienie: Firma CNT Spółka z o.o. spełnia przewidziane treścią SIWZ warunki formalne i techniczne. Przedstawiła ofertę z wyższą ceną (kryterium wyboru oferty – CENA 100%).

Umowę o zamówienie publiczne należy podpisać w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Obustronne podpisanie umów nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

Historia wersji:

Podpisał: Beata KmiećOpublikował:
Dokument z dnia: 13.02.2008, 09:18Publikacja dnia: 30 sierpnia 2011, 10:05
Dokument oglądany: 4 161 razy

powered by Exea