Nadzór nad prawidłową pracą kotłowni

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­jący”), infor­muje o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego na zakup usłu­gi nad­zoru nad praw­idłową pracą kotłowni ole­jowej Zlece­nio­daw­cy mieszczącej się w budynku Cen­trum Trans­feru Tech­nologii w Toruniu przy ul. Włocławskiej 167. Szczegóły zapy­ta­nia zna­j­du­ją się w załączniku.

Załączni­ki:

  1. Szczegółowe zapy­tanie ofertowe
  2. For­mu­la­rz ofertowy

 

INFORMACJAWYBORZE WYKONAWCY USŁUGI NADZÓR NAD PRACĄ KOTŁOWNI

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń infor­muje, iż w wyniku wery­fikacji otrzy­manych ofert na zakup usłu­gi nad praw­idłową pracą kotłowni za najko­rzyst­niejszą została uznana ofer­ta firmy Przed­siębiorstwo Badaw­c­zo-Wdroże­niowe FRAKO-TERM Sp. z o.o.

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 lutego 2017, 20:55
Dokument oglądany: 3 361 razy